HE 11/2016

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselakia lisäämällä siihen viittaus Euroopan komission antamaan ampuma-aseiden deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevaan asetukseen. Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa olisi mahdollista esittää myös Poliisihallitukselle tai muulle kuin luvan haltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle.

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2016.

Perustelut

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY (jäljempänä asedirektiivi) mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinoille saatetut ampuma-aseet ja ampuma-aseen osat on joko merkitty ja kirjattu rekisteriin kyseisen direktiivin mukaisesti tai että ne on deaktivoitu. Asedirektiivin mukaan ampuma-aseina ei saa pitää esineitä, jotka vastaavat ampuma-aseen määritelmää, mutta jotka on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla ne, varmistaen, että kaikki ampuma-aseen toiminnan kannalta olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa tarkoituksena tehdä ampuma-aseesta uudelleen ampumakelpoinen. Jäsenvaltioiden on asedirektiivin mukaan ryhdyttävä toimenpiteisiin sen järjestämiseksi, että toimivaltainen viranomainen tarkastaa deaktivointitoimenpiteet, jotta varmistetaan, että ampuma-aseelle suoritetut muutokset tekevät sen pysyvästi ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltioita pyydetään myös varmistamaan sellaisen todistuksen tai asiakirjan antaminen, joka osoittaa ampuma-aseen deaktivoinnin suoritetuksi tai varustamaan ampuma-ase tai aseen osa tätä tarkoitusta varten selvästi erottuvalla merkinnällä.

Euroopan komissio on 15 päivänä joulukuuta 2015 antanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403, deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamiseksi sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi (jäljempänä deaktivointiasetus). Asetus julkaistiin 19 päivänä joulukuuta 2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tuli voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä julkaisusta. Jäsenvaltioiden tulee soveltaa asetusta 8 päivästä huhtikuuta 2016 lähtien.

Asetusta sovelletaan asedirektiivin liitteessä I määriteltyihin, luokkaan A, B, C tai D kuuluviin ampuma-aseisiin. Asedirektiivissä ampuma-aseella tarkoitetaan myös aseen olennaista osaa, joten deaktivointiasetusta sovelletaan myös ampuma-aselain 3 §:ssä tarkoitettuihin aseen osiin. Direktiivin A-luokkaan kuuluvat kielletyt ampuma-aseet, B-luokkaan luvanvaraiset ampuma-aseet, C-luokkaan ampuma-aseet, joista on tehtävä ilmoitus ja D-luokkaan muut ampuma-aseet. Asetusta sovelletaan ampuma-aseisiin, jotka on deaktivoitu ennen asetuksen soveltamisen alkamispäivää, jos nämä deaktivoidut aseet siirretään toiseen jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille. Markkinoille saattamista on deaktivointiasetuksen mukaan myös maksuton siirto, vaihto tai vaihtokauppa. Deaktivointiasetus sisältää säännöksiä ampuma-aseiden deaktivoinnin luvallisuudesta, deaktivoinnin tarkastamisesta ja varmentamisesta, avunantopyynnöistä, deaktivoitujen aseiden merkitsemisestä, täydentävistä toimenpiteistä, deaktivoitujen aseiden siirtämisestä toiseen jäsenvaltioon ja ilmoitusvelvollisuuksista.

Asetuksen mukaan ampuma-aseiden deaktivoinnin suorittavat julkiset tai yksityiset yksiköt tai henkilöt, joilla on kansallisen lainsäädännön mukainen lupa siihen. Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on tarkastaa, että ampuma-aseen deaktivointi on suoritettu asetuksen liitteessä esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti. Jos tarkastusyksiköllä on lupa myös ampuma-aseiden deaktivointiin, jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä tehtävät ja niitä suorittavat henkilöt ovat kyseisessä yksikössä selkeästi erillään. Komissio julkaisee verkkosivustoillaan jäsenvaltioiden nimeämistä tarkastusyksiköistä laaditun luettelon. Jos ampuma-aseen deaktivointi on suoritettu asetuksen liitteen mukaisten teknisten eritelmien mukaisesti, tarkastusyksikkö antaa ampuma-aseen omistajalle asetuksen liitteessä esitetyn mallin mukaisen deaktivointitodistuksen. Kaikki deaktivointitodistukseen sisältyvät tiedot on esitettävä sekä sen jäsenvaltion kielellä, jossa deaktivointitodistus annetaan, että englanniksi. Deaktivoidun ampuma-aseen omistajan on pidettävä deaktivointitodistus pysyvästi saatavilla ja jos deaktivoitu ampuma-ase saatetaan markkinoille, deaktivointitodistus on liitettävä siihen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että deaktivoiduista ampuma-aseista annetuista todistuksista pidetään rekisteriä, jossa mainitaan deaktivointipäivä ja todistuksen numero. Tiedot on säilytettävä vähintään 20 vuoden ajan.

Jäsenvaltio voi pyytää ampuma-aseen deaktivoinnin suorittamiseksi apua yksiköiltä, joille toinen jäsenvaltio on antanut luvan deaktivoida ampuma-aseita, tai ampuma-aseen deaktivoinnin tarkastamiseksi yksiköiltä, jotka toinen jäsenvaltio on nimennyt tarkastusyksiköiksi. Jos pyyntö koskee ampuma-aseen deaktivoinnin tarkastamista ja pyyntö hyväksytään, apua antavan tarkastusyksikön on annettava asetuksen mukainen deaktivointitodistus.

Deaktivointiasetuksen mukaan deaktivoituja ampuma-aseita saa siirtää toiseen jäsenvaltioon ainoastaan, jos ne on varustettu yhteisellä yksilöivällä merkinnällä ja niiden mukana on asetuksen mukainen deaktivointitodistus. Jäsenvaltioiden on tunnustettava toisen jäsenvaltion antamat deaktivointitodistukset, jos todistus täyttää asetuksessa säädetyt vaatimukset. Ne jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet käyttöön deaktivointiasetusta täydentäviä toimenpiteitä, voivat kuitenkin vaatia todisteita siitä, että niiden alueelle siirrettävä deaktivoitu ampuma-ase on kyseisten täydentävien toimenpiteiden mukainen.

Deaktivoidut ampuma-aseet on varustettava deaktivointiasetuksen liitteessä esitetyn mallin mukaisella yhteisellä yksilöivällä merkinnällä sen osoittamiseksi, että ne on deaktivoitu asetuksen mukaisten teknisten eritelmien mukaan. Tarkastusyksikön on kiinnitettävä merkintä kaikkiin ampuma-aseen deaktivoimiseksi muutettuihin osiin.

Deaktivointiasetus asettaa deaktivointistandardeille ja -tekniikoille vähimmäisvaatimukset, joten jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön täydentäviä kansallisia toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimenpiteet, jotka ne toteuttavat asetuksen soveltamisalalla ja lisäksi ne mahdolliset täydentävät toimenpiteet, jotka ne ottavat käyttöön. Komissio analysoi jäsenvaltioiden käyttöön ottamia täydentäviä toimenpiteitä säännöllisesti yhdessä asekomitean kanssa.

Ampuma-aseen deaktivoinnista ja aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä säädetään ampuma-aselaissa (1/1998) ja ampuma-aseasetuksessa (145/1998). Ampuma-aselain 112 b §:n mukaan ampuma-aseen saa tehdä pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi vain ase-elinkeinonharjoittaja, jolla on ampuma-aselaissa säädetty lupa ampuma-aseiden kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvaan valmistamiseen taikka korjaamiseen ja muuntamiseen. Elinkeinonharjoittajan on annettava pysyvästi ampumakelvottomaksi tai toimintakelvottomaksi tekemisestä todistus. Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa eivät edellytä hallussapitoon oikeuttavaa lupaa. Ampuma-aselaki sisältää säännöksiä myös pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn aseen ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehdyn aseen osan esittämisestä, tuonnista ja siirrosta Suomeen.

Ampuma-aselain 119 §:n 3 momentin mukaan ampuma-aseen tekemisestä pysyvästi ampumakelvottomaksi ja aseen osan tekemisestä pysyvästi toimintakelvottomaksi annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Ampuma-aseasetuksen 2 §:n mukaan ampuma-asetta pidetään pysyvästi ampumakelvottomana, kun se on romutettu tai deaktivoitu. Deaktivoituna pidetään ampuma-asetta, jos aseen osat on muutettu siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty. Ampuma-asetta ei pidetä deaktivoituna, jos se on ilman erityistietoja ja -taitoja muutettavissa ampumakelpoiseksi. Ampuma-aseasetuksen 3 §:n mukaan aseen osaa pidetään pysyvästi toimintakelvottomana, kun se ei siihen tehtyjen muutosten seurauksena enää sovellu käytettäväksi siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu ja valmistettu.

Ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeuttavan luvan haltijan on ampuma-aselain 112 §:n mukaan 30 päivän kuluessa ampuma-aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä esitettävä ase tai aseen osa kotikuntansa poliisilaitokselle. Hallussapitoon oikeuttavaa lupaa koskeva todistus on samalla esitettävä sekä pyydettäessä luovutettava poliisille. Mikäli henkilö laiminlyö esittämisen, tulee hänen menettelynsä arvioitavaksi ampuma-aselain ampuma-aserikkomusta koskevan 103 §:n 5 ja 9 kohtien mukaisesti. Lisäksi ampuma-aselain 112 a §:n mukaan sen, joka siirtää tai tuo Suomeen pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehdyn aseen osan, on 30 päivän kuluessa siirrosta tai tuonnista esitettävä ase tai aseen osa poliisilaitokselle tarkastusta varten. Ampuma-aselain 112 a §:ssä säädetyn velvollisuuden laiminlyönti tulee arvioitavaksi rikoslain 41 luvun 1 §:n 1 momentin 6 kohdan ampuma-aserikosta koskevan rangaistussäännöksen mukaisesti.

Ampuma-aselain tarkempia säännöksiä koskevan 119 §:n 3 momentin mukaan sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ampuma-aseen ampumakelvottomaksi tai aseen osan toimintakelvottomaksi tekemiseen liittyvistä teknisistä vaatimuksista, ampuma- tai toimintakelvottomaksi hyväksymistä tarkoittavasta merkinnästä ja siitä annettavasta todistuksesta sekä ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen tai toiminta-kelvottomaksi tehdyn aseen osan toimittamisesta tarkastettavaksi. Sisäministeriö ei ole antanut asetusta ampuma-aseen deaktivoinnista. Sen sijaan ampuma-aseen deaktivoinnista ja aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä on annettu 14 päivänä tammikuuta 2010 Poliisihallituksen ohje. Ohje koskee aseen deaktivoinnin ja aseen osan toimintakelvottomaksi tekemisen suorittamista ja deaktivoinnin ja toimintakelvottomaksi tekemisen toteamista poliisilaitoksella.

Komission deaktivointiasetus on suoraan sovellettava. Pääsääntöisesti asetus ei edellytä erillisiä täytäntöönpanotoimia kansallisella tasolla, eikä lähtökohtaisesti asetuksen tekstiä tule sisällyttää kansalliseen lakiin tai selittää kansallisella sääntelyllä. Ampuma-aselaki ja ampuma-aseasetus eivät ole ristiriidassa deaktivointiasetuksen kanssa.

Deaktivointiasetuksessa säänneltyjä teknisiä vaatimuksia koskee Poliisihallituksen ampuma-aseen deaktivoinnista ja aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä antama ohje. Deaktivointiasetus on pitkälti yhteneväinen Poliisihallituksen deaktivointia koskevan ohjeen kanssa, mutta joitakin eroavuuksia esimerkiksi deaktivoinnin teknisissä eritelmissä on. Jatkossa deaktivoinnin tarkastavan viranomaisen, eli Poliisihallituksen tai poliisilaitoksen, on myös annettava deaktivointitodistus ja pidettävä deaktivoiduista ampuma-aseista rekisteriä. Deaktivointiasetusta sovelletaan myös niihin ampuma-aseisiin ja aseen osiin, jotka on deaktivoitu ennen asetuksen soveltamisen alkamista, jos nämä deaktivoidut aseet tai niiden osat siirretään toiseen jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille. Poliisihallitus kumoaa deaktivointia koskevan kansallisen ohjeen, kun komission deaktivointiasetuksen soveltaminen alkaa huhtikuun alussa 2016, koska ohje on osittain päällekkäinen ja ristiriitainen deaktivointiasetuksen kanssa. Lisäksi komission deaktivointiasetuksen mukaisia deaktivointimenettelyjä voidaan pitää riittävinä sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi ja aseen osat pysyvästi toimintakelvottomiksi. Mikäli myöhemmin katsotaan tarpeelliseksi antaa komission deaktivointiasetusta tiukempia kansallisia säännöksiä deaktivoinnista, voidaan asiasta antaa sisäministeriön asetus.

Poliisihallitus tiedottaa ja ohjeistaa deaktivointiasetuksen mukaisista menettelyistä poliisilaitoksia, ase-elinkeinonharjoittajia ja aseharrastajia.

Ampuma-aselakiin voitaisiin asian selventämiseksi lisätä viittaus komission deaktivointiasetukseen. Viittauksessa todettaisiin, että komission deaktivointiasetuksella säädetään henkilöistä ja yksiköistä, joilla on lupa ampuma-aseiden deaktivointiin, ampuma-aseen deaktivointia koskevista teknisistä eritelmistä, deaktivoidun ampuma-aseen merkitsemisestä, tarkastamisesta ja varmentamisesta, jäsenvaltion avunantopyynnöstä deaktivoinnin suorittamiseksi, täydentävistä deaktivointitoimenpiteistä sekä deaktivoitujen ampuma-aseiden siirtämisestä Euroopan unionissa. Viittaus ehdotetaan lisättäväksi pysyvästi ampumakelvottomaksi tai toimintakelvottomaksi tekemistä koskevaan 112 b §:ään. Deaktivointiasetuksessa säädetään jäsenvaltioille ampuma-aseiden deaktivoinnin vähimmäisvaatimus. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus ottaa käyttöön asetuksen vaatimuksia tiukempia menettelyjä. Tästä syystä ampuma-aselain tarkempia säännöksiä koskevan 119 §:n 3 momentissa säilytettäisiin ennallaan valtuutus antaa sisäministeriön asetuksella tarkempia säännöksiä ampuma-aseen ampumakelvottomaksi tai aseen osan toimintakelvottomaksi tekemiseen liittyvistä teknisistä vaatimuksista, ampuma- tai toimintakelvottomaksi hyväksymistä tarkoittavasta merkinnästä ja siitä annettavasta todistuksesta, sekä ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen tai toimintakelvottomaksi tehdyn aseen osan toimittamisesta tarkastettavaksi.

Ampuma-aselain 112 §:n mukaan ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeuttavan luvan haltijan on 30 päivän kuluessa ampuma-aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä esitettävä ase tai aseen osa kotikuntansa tai kotipaikkansa poliisilaitokselle. Pykälää muutettaisiin niin, että pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa tulisi jatkossa esittää poliisilaitokselle tai Poliisihallitukselle. Poliisilaitos, jolle deaktivoitu ase tai aseen osa esitettäisiin, voisi olla muu kuin luvan haltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitos, mikä joustavoittaisi esittämistä. Deaktivoinnin tarkastamisen vaativuus ja siihen tarvittava asiantuntemus vaihtelee ampuma-aseen tai aseen osan tyypin mukaan. Poliisihallituksen asehallinnossa on paras asiantuntemus ja tekninen välineistö esimerkiksi deaktivoitujen sarjatuliaseiden tarkistamista varten, minkä vuoksi tietyt asetyypit ja aseen osat voisi olla tarkoituksenmukaista esittää Poliisihallitukselle.

Deaktivointiasetuksen 7 artiklan mukaan deaktivoituja ampuma-aseita saa siirtää toiseen jäsenvaltioon ainoastaan, jos ne on varustettu yhteisellä yksilöivällä merkinnällä ja niiden mukana on asetuksen mukainen todistus. Ampuma-aselain 112 a §:n mukaan sen, joka siirtää tai tuo Suomeen pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehdyn aseen osan, on 30 päivän kuluessa siirrosta tai tuonnista esitettävä ase tai aseen osa poliisilaitokselle tarkastusta varten. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi niin, että jatkossa ase tai aseen osa olisi esitettävä poliisilaitokselle tai Poliisihallitukselle. Perustelut Poliisihallitukselle esittämisen osalta ovat samat kuin 112 §:n perustelut ovat. Suomeen siirrettävät, komission deaktivointiasetuksen mukaisesti deaktivoidut ampuma-aseet ja aseen osat tulisi esittää poliisilaitokselle tai Poliisihallitukselle. Näin voidaan tarkastaa, että deaktivoitu ase tai aseen osa vastaa deaktivointitodistuksen tietoja, eikä sitä ole muunnettu. Esittämisvelvollisuuden säilyttäminen mahdollistaisi deaktivointiasetusta tiukempien kansallisten vaatimusten ottamisen käyttöön ilman ampuma-aselain 112 a §:n muuttamista.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Deaktivointiasetuksella on taloudellisia vaikutuksia aseharrastajiin ja ase-elinkeinonharjoittajiin.

Esityksessä ehdotetaan, että pysyvästi ampumakelvottomaksi tehtyjen ampuma-aseiden tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehtyjen aseen osien esittäminen olisi mahdollista myös muulle poliisilaitokselle kuin luvan haltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle. Tiettyjen deaktivoitujen ampuma-aseiden ja aseen osien osalta voisi olla tarkoituksenmukaista, että tarkastamisen suorittaisi Poliisihallitus. Tällaisia aseita olisivat esimerkiksi sarjatuliaseet. Kotipaikkasidonnaisuuden poistaminen deaktivoitujen aseiden ja aseen osien esittämisen osalta joustavoittaisi menettelyä. Se, että Poliisihallitus tarkastaisi esimerkiksi deaktivoidut sarjatuliaseet, parantaisi aseturvallisuutta.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa.

Esitys on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2016.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ampuma-aselain (1/1998) 112 ja 112 a § sekä 112 b §,

sellaisina kuin ne ovat 112 ja 112 a § laissa 601/2001 sekä 112 b §:n laissa 124/2011, seuraavasti:

112 §
Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehdyn aseen osan esittäminen

Ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeuttavan luvan haltijan on 30 päivän kuluessa ampuma-aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä esitettävä ase tai aseen osa poliisilaitokselle tai Poliisihallitukselle. Hallussapitoon oikeuttavaa lupaa koskeva lupatodistus on samalla esitettävä sekä pyydettäessä luovutettava poliisille.

112 a §
Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehdyn aseen osan siirto ja tuonti Suomeen

Sen, joka siirtää tai tuo Suomeen pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdyn ampuma-aseen tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehdyn aseen osan, on 30 päivän kuluessa siirrosta tai tuonnista esitettävä ase tai aseen osa poliisilaitokselle tai Poliisihallitukselle tarkastusta varten.

112 b §
Pysyvästi ampumakelvottomaksi tai toimintakelvottomaksi tekeminen

Ampuma-aseen saa tehdä pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi vain ase-elinkeinonharjoittaja, jolla on 20 §:n 2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu lupa ampuma-aseiden kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvaan valmistamiseen taikka korjaamiseen ja muuntamiseen. Elinkeinonharjoittajan on annettava pysyvästi ampumakelvottomaksi tai toimintakelvottomaksi tekemisestä todistus.

Deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2403 säädetään henkilöistä ja yksiköistä, joilla on lupa ampuma-aseiden deaktivointiin, ampuma-aseen deaktivointia koskevista teknisistä eritelmistä, deaktivoidun ampuma-aseen merkitsemisestä, tarkastamisesta ja varmentamisesta, jäsenvaltion avunantopyynnöstä deaktivoinnin suorittamiseksi, täydentävistä deaktivointitoimenpiteistä sekä deaktivoitujen ampuma-aseiden siirtämisestä Euroopan unionissa.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20xx.


Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2016

Pääministeri
Juha Sipilä

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.