HE 147/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi. Esityksen mukaan valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Matkailun edistämiskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta Finpro ry:lle. Samalla kumottaisiin Matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki ja sen toiminta valtion virastona lakkaisi. Matkailun edistämiskeskuksen henkilöstö siirtyisi Finpron palvelukseen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alussa.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila
1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö
Matkailun edistämiskeskus

Matkailun edistämiskeskus (jäljempänä MEK) on vuonna 1973 perustettu työ- ja elinkeinoministeriön (jäljempänä TEM) hallinnon alaan kuuluva virasto. MEKin asemasta, tehtävistä ja johtamisesta säädetään Matkailun edistämiskeskuksesta annetussa laissa (1424/2011) ja Matkailun edistämiskeskuksesta annetussa asetuksessa (1425/2011). MEK on matkailualan kansallinen asiantuntija, jonka tehtävänä on Suomeen suuntautuvan ja Suomessa tapahtuva matkailun sekä matkailuelinkeinon edistäminen ja niiden kehittäminen ja tutkiminen.

MEKin palveluksessa on noin 30 henkilöä ja sen toimisto sijaitsee Helsingissä. MEKiä johtaa ylijohtaja, jonka tehtävänä on johtaa ja kehittää MEKin toimintaa ja vastata toiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi MEKillä on valtioneuvoston nimittämä johtokunta, joka vastaa MEKin strategisesta johtamisesta.

Matkailuasiat siirrettiin vuonna 1963 silloisen kauppa- ja teollisuusministeriön vastuulle. MEKillä oli 2000-luvun vaihteessa laaja ulkomaanverkosto ja noin 110 työntekijää. MEKin toimintoja uudistettiin ja uudelleen kohdennettiin vuonna 2008, jolloin ulkomaantoimistot suljettiin. Osa toiminnoista siirrettiin Finpron vientiverkoston hoidettavaksi. Vuonna 2010 järjestelmä purettiin kahta vientikeskusta lukuun ottamatta. MEKin toimintojen uudelleenorganisoinnin yhteydessä sen päätehtäviksi annettiin matkailumaakuvan kehittäminen ja sitä tukevan tuotemarkkinoinnin toteuttaminen yhdessä elinkeinon kanssa, markkinatiedon hankinta ja analysointi sekä laadukkaan tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen. MEKiin yhdistettiin vuonna 2011 TEM:n rahoittaman yhdistyksen, Finland Convention Bureaun, toiminto.

Finpro ry

Finpro ry (jäljempänä Finpro) on voittoa tavoittelematon, vuonna 1919 perustettu, elinkeinoelämän ja valtionhallinnon yhteinen vienninedistämisorganisaatio. Se on osa työ- ja elinkeinoministeriön konsernia ja toimii tiiviissä yhteistyössä muiden suomalaisen innovaatiojärjestelmän toimijoiden kuten Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten, Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja ulkoasiainministeriön kanssa. Finprolla on 550 jäsenyritystä ja sen rahoitus koostuu TEM:n valtionavustuksen lisäksi elinkeinoelämän järjestöjen, toimialaliittojen sekä jäsenyritystensä rahoituksesta. TEM ohjaa ja valvoo Finproa sekä tekee sen kanssa tulossopimuksen vuosittain. Finpron palveluksessa on 375 asiantuntijaa 69 toimipisteessä ja lähes 50 eri maassa. Vuonna 2012 Finproon yhdistettiin Invest in Finland -säätiön toiminta.

Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio. Se edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla. Se verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansallisia hankkeita kuten Cleantech Finland, Future Learning Finland ja FinlandCare.

1.2 Kansainvälinen kehitys
Ruotsi

Ruotsin VisitSweden AB:n omistaa puoliksi valtio (TEMiä vastaava virasto Näringsdepartement) ja puoliksi ruotsalainen matkailuelinkeino Svensk Turism AB. Yhtiö markkinoi Ruotsia matkakohteena ulkomailla ja yhdessä Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet’n kanssa Ruotsin maakuvaa. Yhtiön pääkonttori on Tukholmassa. Sillä on 12 maassa joko toimisto tai edustaja. Sen palveluksessa on runsaat sata henkilöä.

Norja

Norjassa muun ohella matkailua edistää Innovasjon Norge. Yhtiö edistää innovaatioita ja yritysten kilpailukykyä, edistää norjalaisia yrityksiä ulkomailla, edistää Norjaa matkakohteena, on mukana maaseudun aluekehityksessä ja jalostaa ideoista menestyviä liiketoimia.

Innovasjon Norgen pääomistaja on Norjan valtio, joka omistaa 51 % sen osakkeista. Loppu osuuden omistavat Norjan 18 maakuntaa. Sen suurimmat toimialat ovat maanviljelys ja kalastus. Työntekijöitä sen palveluksessa on 750 henkilöä, josta koti- ja ulkomailla matkailualalla on lähes 70 henkilöä. Matkailun edistämistoimintaa on 15 eri maan toimistoissa. Lisäksi on markkinointiedustajia eri maissa.

Viro

Virossa MEKiä vastaava Viron matkailualan kehittämiskeskus on osa Viron yritystoiminnan kehittämissäätiön (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Enterprise Estonia) verkostoa, joka edistää Viroa, elinkeinoja, verkostoitumista ja Eesti-kuvaa laajasti. Kehittämiskeskus edistää Viroa matkakohteena, koordinoi matkailun kehittämisohjelmia sekä matkailututkimusta, harjoittaa konsultointia, kehittää matkailualan tietojärjestelmiä ja edistää kansainvälistä yhteistyötä. Kehittämiskeskuksella on neljä toimistoa ulkomailla ja kaikkiaan 30 työntekijää.

Itävalta

Itävallan National Tourist Office (ANTO) on yhdistys, jolla on toimintaa Itävallan lisäksi 21 maassa. Se edistää Itävallan maakuvaa lomakohteena, avaa uusia, lupaavia markkinoita ja kehittää verkostoitumista. Valtio vastaa jäsenmaksun kautta 75 %:sta rahoitusta, ja liittovaltion Kauppakamari 25 %:sta. Työntekijöitä ANTOn palveluksessa on yhteensä 250 henkilöä, joista 110 työntekijää on Itävallassa.

1.3 Nykytilan arviointi

MEKin toimintojen yhdistämisellä Finproon vahvistettaisiin julkisia palveluita matkailun edistämiselle ja matkailuelinkeinon kansainvälistymiselle.

Nykyisin eri yrityspalveluita tuotetaan monissa eri organisaatiossa, jolloin kokonaisuus on hyvin hajanainen. Yrityspalveluiden kokoaminen suuremmiksi ja vahvemmiksi kokonaisuuksiksi yhteiselle alustalle olisi järkevää sekä palvelujen kehittämisen että TEM-konsernin hallinnoinnin näkökulmasta.

Finproa ollaan parhaillaan uudistamassa. Sen myötä Finprosta muodostetaan julkista palvelutehtävää toteuttava organisaatio, joka muodostuu kolmesta toiminnosta: Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Uudistuvan Finpron tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä kansainvälistymään, hankkia Suomeen ulkomaisia investointeja ja lisätä ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen.

Valtion Finprolle myöntämä yleisavustus kohdennetaan kokonaan Finpron julkiseen tehtävään ja maksullinen konsultointitoiminta eriytetään omaksi yhtiökseen. Julkisrahoitteisten yritysten kansainvälistymistä tukevien toimintojen kokoaminen Finpron julkisen palvelun alustalle selkeyttää yrityspalvelukenttää ja mahdollistaa eri toimintojen välisten synergiaetujen hyödyntämisen. Uudistuksen jälkeen Finpro on lähes täysin valtion rahoittama, julkista palvelutehtävää toteuttava organisaatio. Tämä vahvistaa TEM:n toteuttamaa Finpron tulos- ja informaatio-ohjausta. Finprolla on jatkossa merkittävä rooli Team Finland -verkoston toiminnassa. Yhdistyminen vahvistaa kaikkia sen osapuolia ja sen myötä Finpron yhteiskunnallinen painoarvo kasvaa.

2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
2.1 Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on lakkauttaa Matkailun edistämiskeskus valtion virastona ja siirtää sen toiminnot Finproon. Siirtämällä MEKin toiminnot osaksi uutta, lähes täysin valtion rahoittamaa Finproa tavoitellaan MEKin toimintojen ja Finpron kansainvälistymispalveluiden synenergioita ja vahvistetaan matkailualan yritysten julkisia palveluita.

MEKin keskeisin toiminto eli matkailumaakuvan edistäminen ja sitä tukeva elinkeinoelämän kanssa yhdessä toteutettava tuotemarkkinointi jatkuisi entisellään Finprossa. Ammattitoimijoiden välisessä markkinointi- ja myynninedistämistyössä MEKin olisi mahdollista tukeutua myös Finpron ulkomaanverkostoon, samoin kuin ennakointi- ja kuluttajakäyttäytymistutkimuksessa sekä media- ja pr-työssä.

Esityksellä pyritään myös tehostamaan julkisrahoitteisten toimijoiden kansainvälistymispalvelujen tarjontaa. Finpron rakenteita ja toimintoja on uudistettu siten, että konsultointitoiminta on eriytetty uudeksi yhtiöksi. MEKin ja Finpron toimintojen yhdistämisellä selkeytetään yrityksille suunnattavia kansainvälistymispalveluita, tehostetaan toimintoja kokoamalla niitä yhteen organisaatioon ja selkeytetään eri organisaatioiden tarjontaa.

Yhdistämisen tavoitteena on vahvistaa matkailutoimialan kokonaisvaltaisen kehittämisen perustaa kansainvälisestä näkökulmasta. Matkailuala on tärkeässä roolissa uudessa Finprossa ja koko alan kehittämiseen varatut resurssit laajenevat. Matkailu on tunnistettu yhdeksi Suomen tulevaisuuden kasvualoista ja siihen halutaan panostaa uudella tavalla. MEK tulisi toimimaan Finprossa nimellä Visit Finland.

MEKin tehtäväkenttää laajennetaan matkailumaakuvan kehittämisestä matkailualan yritysten käytännönläheisen ulkomaanmarkkinoinnin tukemiseen. Osana Finproa Visit Finland pystyy laajentamaan toimintaansa entistä paremmin uusille markkinoille, kartoittamaan potentiaalisia matkailualan kasvuyrityksiä ja kehittämään niiden kansainvälistymistä. Finpron vientikeskusverkosto tuo uusia mahdollisuuksia matkailun edistämiselle ja sen avulla voidaan tehostaa kongressien ja yritystapahtumien saamista uusilta markkinoilta. Finpron kansainvälinen verkosto ja monipuolinen liiketoiminta-osaaminen olisivat jatkossa Visit Finlandin käytössä. Yritykset saavat samasta organisaatiosta tarvitsemansa kansainvälistymispalvelut entistä helpommin.

Visit Finlandin asiakastyö jatkuisi entiseen tapaan. Pidemmällä aikavälillä tuttujen palveluiden rinnalle kehitettäisiin uusia avauksia yhdessä Finpron kanssa. Jatkossa Finpron palvelut ovat maksuttomia tai edullisia asiakkaille. MEKin ja jo aiemmin toteutetun ulkomaisia investointeja edistävän Invest in Finland -toimintojen yhdistäminen Finpron alustalle antaa mahdollisuuden tehostaa ulkomaisten matkailuinvestointien saamista Suomeen. MEKin nykyisten toimintojen lisäksi yhdistyminen antaa mahdollisuuden vahvistaa myös matkailuelinkeinon yrityskehitystoimintaa, jota Finpro on toteuttanut laajasti muilla sektoreilla.

Visit Finland -toiminnolla tulee olemaan oma päällikkö, joka toimii Finpron toimitusjohtajan alaisuudessa. Tavoitteena on myös vahvistaa matkailualan edustusta Finpro ry:n hallituksessa sekä nimetä Visit Finland -toiminnolle matkailuelinkeinon toimijoista koostuva neuvoa-antava työryhmä.

2.2 Keskeiset ehdotukset

Ehdotettavalla lailla annettaisiin valtioneuvostolle oikeus luovuttaa MEKin toiminta ja omaisuus Finprolle. Valtioneuvosto määräisi luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Samalla kumottaisiin Matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki. Koska MEKin toiminnassa ei ole kyse julkisen hallintotehtävän hoitamisesta tai julkisen vallan käyttämisestä, voidaan matkailun edistämistoiminnot siirtää yhdistykselle eikä MEKin toiminnasta osana Finpron organisaatiota tarvitse säätää erikseen.

MEKin henkilöstö siirtyisi Finpron palvelukseen 1 päivänä tammikuuta 2015, jolloin MEK lopettaisi toimintansa valtion virastona.

Vuoden 2015 talousarvioesitykseen sisältyy esitys MEKin toimintamenojen siirtämisestä talousarviomomentilta 32.20.07 Finpron yleisavustuksen perustana olevalle valtion talousarviomomentille 32.20.41.

3 Esityksen vaikutukset
3.1 Taloudelliset vaikutukset
Vaikutukset valtion talouteen

MEKin toimintamenot ovat vuosittain olleet noin 10 miljoonaa euroa. Valtion talousarviossa MEKin toimintamenot sisältyvät momenttiin 32.20.07 (Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot). Vuonna 2014 MEKin toimintamenot ovat 10 031 000 euroa.

Finpro saa valtiolta vuosittain rahoitusta yleisavustuksena, joka maksetaan valtion talousarvion momentilta 32.20.41 (Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi). Vuonna 2014 Finpron saama yleisavustus oli yhteensä 22 435 000 euroa, josta 4 315 000 euroa oli Invest in -toimintaan.

Vuodesta 2015 lähtien MEKiä koskeva toimintamenomomentti 32.20.07 poistuisi valtion talousarviosta ja vastaava määräraha siirrettäisiin talousarvion momentille 32.20.41. MEKin toimintamenoja vastaava määräraha sisältyisi Finprolle annettavaan yleisavustukseen. Vaikutukset valtion talouteen säilyisivät tältä osin ennallaan.

MEKin tavaroiden ja palveluiden hankkimisesta aiheutuneet arvonlisäveromenot on maksettu valtion talousarvion työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisämenoja koskevalta momentilta 32.01.29. Vuositasolla MEKin hankinnoista aiheutuneet arvonlisäveromenot ovat olleet 1 300 000 euroa. MEKin toimintojen siirtyessä Finprolle, siirretään vuoden 2015 talousarviossa 1 300 000 euroa momentilta 32.01.29 momentille 32.20.41 kattamaan toiminnasta aiheutuvat arvonlisäverokustannukset. Vaikutukset valtion talouteen säilyisivät tältä osin ennallaan.

Siirtyvä omaisuus

MEKillä ei ole integraatiohetkellä kuin vähäarvoista toimistoirtaimistoa, jonka arvoksi on arvioitu noin 10 000 euroa. Lähes kaikki kalusteet ja laitteet ovat leasing-sopimuksilla.

3.2 Henkilöstövaikutukset

Kun MEKin toiminta valtion virastona lakkaa, siirtyy MEKin palveluksessa siirtymä hetkellä oleva henkilöstö Finpron palvelukseen. MEKin palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 31 henkilöä. MEKin ylijohtaja on virkasuhteinen, muu henkilöstö on työsopimussuhteessa. Esityksellä ei olisi välittömiä henkilöstövaikutuksia, vaan koko henkilöstö siirtyisi niin sanottuina vanhoina työntekijöinä Finpron palvelukseen. Henkilöstön aseman järjestämiseen sovellettaisiin työsopimuslain (55/2001) ja valtion virkamieslain (750/1994) liikkeenluovuttamista koskevia säännöksiä.

MEKin henkilöstön kanssa on aloitettu yhteistoimintaneuvottelut. Ylijohtajan virka lakkaisi, kun MEKin toiminta lakkaisi 31.12.2014. MEKin koko henkilöstö siirtyisi vanhoina työntekijöinä Finpron palvelukseen 1 päivänä tammikuuta 2015. Vanhoina työntekijöinä siirtyminen liittyy erilaisten palvelussuhdetta koskevien määräaikojen laskentaan. Finpro tekee uudet työsopimukset MEKin virkasuhteisen ylijohtajan kanssa ennen virkasuhteen päättymistä ja työsopimussuhteisen henkilöstön kanssa, jotta palvelusuhteet jatkuvat katkotta. MEKin henkilöstön palvelussuhteeseen noudatettaisiin siirtymähetkellä voimassaolevaa valtion virka- ja työehtosopimusta sen voimassaolon loppuun eli tammikuuhun 2017 saakka.

Finproon siirtyvä henkilöstö siirtyy valtion eläkelainsäädännön mukaisesta järjestelmästä yksityisen alan työeläkejärjestelmän piiriin. Valtiolla on periaatteena, että siirtyvän henkilöstön eläke-edut turvataan ja siirtyvien uusi eläketurva vastaa nykyistä eläketurvaa. Tämä järjestetään erillisellä eläkevakuutuksella. Lisäeläketurvan järjestäminen koskee vain niitä henkilöitä, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti valtion palveluksessa ennen 1 päivä tammikuuta 1993 alkaen. MEKin palveluksessa on yhdeksän henkilöä, joita tämä koskee. Myöhemmin valtion palvelukseen tulleiden henkilöiden kohdalla ei ole tarvetta lisäeläketurvaan, sillä valtion ja yksityisen alan työeläkejärjestelmien eläketurvan taso vastaa näiltä osin toisiaan.

3.3 Yritysvaikutukset ja vaikutukset palveluiden käyttäjille

Esityksellä pyritään tehostamaan julkisrahoitteisten toimijoiden toimintaa kansainvälisen markkinoinnin, tutkimuksen, kansainvälistymispalveluiden, media- ja pr-työn sekä verkostoitumisen alueilla. MEKin toiminnan integrointi Finproon tuo Finpron piiriin suuren määrän uudentyyppisiä toimijoita, kuten kaupungit, matkailun alueorganisaatiot, maakuntien liitot, kehitysyhtiöt, oppilaitokset, korkeakoulut ja muita matkailun piirissä toimivia tahoja, matkailuyritysten lisäksi. MEK on aktiivinen myös monissa EU- tai muutoin julkisrahoitteisissa matkailuhankkeissa.

Finpron toiminnan rakenteiden ja toiminnan uudistamisella, konsultointitoiminnan eriyttämisellä uudeksi yhtiöksi ja MEKin toimintojen yhdistämisellä selkeytetään yrityksille suunnattavia kansainvälistymispalveluita, tehostetaan toimintoja kokoamalla niitä yhteen ja selkeytetään eri organisaatioiden tarjoamaa.

MEKin toimintojen yhdistämisellä uuden julkista palvelutehtävää toteuttavan Finpron alustalle vahvistetaan julkisia palveluja matkailuelinkeinolle. MEKin olemassa olevien palvelujen lisäksi Finpron tarjoamat kansainvälistymispalvelut sekä Finpron globaali vientikeskusverkosto ovat matkailualan yritysten käytössä paremmin. MEKin ja Finpron toimintojen välisiä synergiaetuja haetaan toimintojen yhdistämisellä. Vastaavasti panostukset matkailun edistämiseen hyödyttävät myös muiden toimialojen liiketoimintoja esimerkiksi hyvinvointi- ja terveysmatkailu tukee alan yritysten kansainvälistymistä.

4 Asian valmistelu
4.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto

Hallituksen esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä MEKin ja Finpron kanssa. MEKin toimintojen siirtämistä Finproon on käsitelty myös MEKin johtokunnassa, Finpron hallituksessa sekä MEK-FIN -työryhmässä.

Finpron uudistusta ja MEKin toimintojen Finproon siirtämisen tueksi on perustettu ohjausryhmä, jossa ovat edustajat TEM:stä, Finprosta ja MEKistä sekä elinkeinoelämän järjestöistä (Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus ry ja Suomen yrittäjät).

Hallituksen esityksestä on käyty yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (1233/2013) mukaiset neuvottelut MEKin henkilöstön kanssa.

4.2 Lausunnot

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunto seuraavilta tahoilta: valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, Valtionkonttori, Matkailun edistämiskeskus MEK, Finpro ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Akava ry, Suomen Yrittäjät, Teknologiateollisuus ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys - Suoma ry ja Suomen matkatoimistoalan liitto ry.

Hallituksen esityksestä järjestettiin myös kuulemistilaisuus 6 päivä kesäkuuta 2014.

Saaduissa lausunnoissa esitystä lähtökohtaisesti kannatettiin eikä lakiehdotukseen ollut huomautettavaa. Esityksen perusteluja sen sijaan toivottiin täydennettävän ensinnäkin yhdistämisen synergioiden osalta. Toisaalta toivottiin selvennystä kuinka matkailua edistetään uudessa Finprossa ja mikä on Visit Finland -toimintojen asema uudessa Finprossa sekä matkailuelinkeinon näkyminen Finpron hallituksessa. Epäilyksiä herätti myös Finpron asema järjestäytymättömänä työnantajana. Hallituksen esitystä on täydennetty saatujen lausuntojen perusteella.

5 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioehdotukseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

1 §.Luovutusvaltuus. Pykälän mukaan valtioneuvosto valtuutettaisiin luovuttamaan MEKin hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta Finpro ry -nimisen rekisteröidyn yhdistyksen ylläpidettäväksi.

2 §.Luovutuksen ehdot. Valtioneuvosto määräisi Finprolle luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määräisi myös muista omaisuuden luovuttamiseen liittyvistä järjestelyistä.

3 §.Vastuu sitoumuksista. Sen jälkeen kun omaisuus on siirretty Finprolle, se ottaisi vastatakseen MEKin tekemistä sellaisista laina-, takaus-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista sitoumuksista, joihin MEK on sitoutunut ja jotka koskevat Finprolle luovutettua omaisuutta ja toimintaa. Koska velallinen voi vaihtua vain velkojan suostumuksella, vastaisi valtio edelleen toissijaisesti sellaisista siirtoa edeltävistä velvoitteista, joista ei toisin sovita.

4 §.Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen. Pykälän mukaan MEKin henkilöstö siirtyisi työsuhteeseen Finproon 1 päivänä tammikuuta 2015. Määräaikaisessa virka- tai työsopimussuhteessa olevat henkilöt otettaisiin tai siirtyisivät vastaavaksi ajaksi Finpron palvelukseen.

Samalla kun MEKin toiminta lakkaa, lakkaavat myös sen virat ja virkasuhteet. Vain MEKin ylijohtaja on virkasuhteessa ja muu henkilöstö on työsopimussuhteessa. MEKin koko henkilöstö siirtyisi ns. vanhoina työntekijöinä työsuhteeseen Finpron palvelukseen 1 päivänä tammikuuta 2015. Määräaikaisessa työsopimussuhteessa olevat henkilöt siirtyisivät vastaavaksi ajaksi Finpron palvelukseen.

Ylijohtajan palvelussuhteen lajin muuttuminen virkasuhteesta työsuhteeksi ei vaikuta palvelussuhteen jatkumiseen muutoshetkellä. Finpro ja MEKin ylijohtaja solmivat työsopimuksen ennen ylijohtajan viran lakkaamista.

Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin sovellettaisiin, mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään ja mitä työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan.

5 §.Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin lain voimaantulosta, voimassa olevien Matkailun edistämiskeskusta koskevien säädösten kumoamisesta sekä toimenpiteistä, joihin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa. Lisäksi säädettäisiin MEKin viimeisen toimintakauden tilinpäätöksen ja -tarkastuksen laatimisesta.

2 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:lle

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Luovutusvaltuus

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvan Matkailun edistämiskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta Finpro ry -nimiselle rekisteröidylle yhdistykselle.

2 §
Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen liittyvistä järjestelyistä.

3 §
Vastuu sitoumuksista

Finpro ry vastaa velka-, vuokra-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista vastaavista sitoumuksista, joihin Matkailun edistämiskeskus on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat yhdistykselle luovutettua omaisuutta ja toimintaa.

Valtio vastaa Finpro ry:lle 1 momentin perusteella siirtyvistä sitoumuksista toissijaisesti, jollei vastapuoli hyväksy vastuun siirtämistä yhdistykselle. Yhdistys on velvollinen korvaamaan valtiolle sen, mitä valtio tässä momentissa tarkoitetun vastuunsa perusteella suorittaa.

4 §
Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen

Henkilöstön aseman järjestämisestä säädetään työsopimuslaissa (55/2001) ja valtion virkamieslaissa (750/1994) liikkeen luovuttamista koskevissa säännöksissä. Matkailun edistämiskeskuksen virat lakkaavat ja niihin perustuvat virkasuhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet päättyvät ilman irtisanomista 31 päivänä joulukuuta 2014. Henkilöstö siirtyy työsuhteeseen yhdistykseen 1 päivästä tammikuuta 2015. Matkailun edistämiskeskuksen työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy työsuhteeseen yhdistykseen 1 päivästä tammikuuta 2015.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tällä lailla kumotaan Matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki (1424/2011), matkailun markkinointiin ulkomailla myönnettävien lainojen yleisistä ehdoista annettu valtioneuvoston päätös (229/1984) ja sisävesimatkailun markkinointiin ulkomailla myönnettävien lainojen yleisistä ehdoista annettu valtioneuvoston päätös (244/1983).

Matkailun edistämiskeskuksen viimeisen toimintakauden tilinpäätökseen ja -tarkastuk-seen sovelletaan, mitä 2 momentissa kumotussa Matkailun edistämiskeskuksesta annetussa laissa sekä valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja sen nojalla säädetään. Työ- ja elinkeinoministeriö hoitaa näiltä osin Matkailun edistämiskeskuksen tehtävät.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.


Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2014

Pääministeri
ALEXANDER STUBB

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.