HE 142/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuodelle 2015 tehtäisi lain 3 §:ssä säädetyn indeksin mukaista vuotuista korotusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Valtion televisio- ja radiorahastosta annettuun lakiin (745/1998), jäljempänä rahastolaki, perustuva televisiomaksujen maksuvelvollisuus päättyi vuoden 2012 lopussa. Vuoden 2013 alussa voimaan tullut rahastolain muutos (475/2012) oli osa Yleisradio Oy:n rahoitustapaa koskevaa uudistusta. Vuoden 2013 alusta lähtien valtion talousarvioon otetusta määrärahasta siirretään valtion televisio- ja radiorahastoon Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseen tarvittava summa. Määrärahaa vastaava summa katetaan yleisradioverosta annetun lain 484/2012 mukaisen yleisradioveron tuotolla.

Rahastolain 3 §:n 1 momentin mukaan valtion televisio- ja radiorahastolle suoritetaan rahoitusta valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Lain 2 momentin mukaan vuonna 2013 määräraha on 500 miljoonaa euroa ja määrärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti. Tarkistuksen perusteena on indeksi, joka muodostuu elinkustannusindeksistä, jonka painoarvo on yksi kolmasosa, sekä ansiotasoindeksistä, jonka painoarvo on kaksi kolmasosaa.

Määrärahaa tarkistettiin lain 3 §:n mukaisesti kustannustason nousua vastaavasti (1,6 prosenttia) vuodelle 2014 siten, että sen suuruus kuluvana vuonna on 507 948 000 euroa.

Rahastosiirto sisältyy valtion talousarvion momentille 31.40.60 Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon. Valtion televisio- ja radiorahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen tilinpidollinen rahasto, jota hoitaa Viestintävirasto. Rahaston varoja suoritetaan Yleisradio Oy:lle valtioneuvoston vahvistaman käyttösuunnitelman ja yhtiön rahoitustarpeen mukaisesti.

Rahastolain 3 §:ä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että pykälän 2 momentissa säädettyä indeksitarkistusta ei sovellettaisi rahastosiirtoon vuonna 2015. Ehdotus perustuu eduskuntaryhmien puheenjohtajien 21 päivänä maaliskuuta 2014 tekemään sopimukseen, jonka mukaan taloustilanteesta johtuen Yleisradio Oy:n indeksin jäädyttämiseksi valmistellaan tarvittava lainsäädäntömuutos. Yksimielisesti tehty poikkeuksellinen päätös koskee vuotta 2015.

2 Esityksen vaikutukset

Lain 3 §:n mukainen rahastosiirto on tarkoitettu kokonaisuudessaan käytettäväksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n mukaisen julkisen palvelun kustannusten kattamiseen. Näin ollen määräraha tuloutetaan kalenterivuoden aikana Yleisradio Oy:lle yhtiön rahoitustarpeen mukaisesti.

Kevään 2014 kehyspäätöksen valmistelun yhteydessä arvioitiin, että lain 3 §:n mukaisen indeksitarkistus vuodelle 2015 olisi 1,3 prosenttia, jolloin indeksitarkistettu määräraha olisi noin 512 miljoonaa euroa. Indeksitarkistuksen tekemättä jättäminen merkitsee, että Yleisradio Oy:n tulot eivät lisäänny vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna.

Yleisradio Oy:n hallitus on 21 päivänä maaliskuuta 2014 toimittanut yhtiön hallintoneuvoston pyynnöstä selvityksen indeksikorotuksen luopumisesta vuonna 2015 yhtiön toiminnalle ja kotimaiselle mediamarkkinalle. Selvityksen mukaan indeksin jäädyttäminen merkitsisi yhtiön tuloksen painumista tappiolle. Lisäksi se vaikeuttaisi yhtiön pitkän aikavälin kehitystä ja yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa jo linjattuja strategioita muuttuvassa mediaympäristössä. Jäädytyksellä nähtiin olevan kielteisiä vaikutuksia myös Yleisradio Oy:n rooliin media-alalla, kotimaisen ohjelmahankinnan pitkäjänteiseen kasvattamiseen sekä yhtiön riippumattomuuteen.

Yhtiö kattaa kustannusten noususta syntyvän vajeen Yleisradio Oy:stä annetun lain mukaisten yhtiön hallintoelinten päätösten mukaisesti.

3 Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot Yleisradio Oy:ltä, Viestintävirastolta, oikeusministeriöltä ja valtiovarainministeriöltä. Yleisradio Oy kiinnittää huomiota lausunnossaan indeksin jäädyttämisen vaikutuksiin yhtiön toimintaan ja hallintoneuvoston rooliin julkisen palvelun rahoitusta koskevissa kysymyksissä. Valtiovarainministeriö toteaa, että esitys vastaa 4 päivänä maaliskuuta 2014 päätettyä julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2015–2018, jonka mukaan indeksikorotusta ei tehdä vuonna 2015, ja puoltaa esitystä.

4 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998) 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 395/2003 ja 475/2012, väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §
Valtion televisio- ja radiorahasto ja sen varat

Mitä 2 momentissa säädetään määrärahan suuruuden tarkistamisesta vuosittain, ei sovelleta vuonna 2015.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.


Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2014

Pääministeri
ALEXANDER STUBB

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.