HE 134/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta annettua lakia väliaikaisesti siten, että mahdollistetaan rahastosta valtion talousarvioon siirrettävän määrän kertaluonteinen korottaminen vuonna 2015. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti valtion vuoden 2015 talousarvion kanssa.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Valtion eläkerahasto (jäljempänä rahasto) on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka tarkoituksena on varautua valtion eläkelain (1295/2006) piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvien eläkkeiden ja muiden niihin verrattavissa olevien etujen maksamiseen sekä tasata näistä valtiolle aiheutuvia menoja. Rahaston hallinnassa olevan sijoitusvarallisuuden markkina-arvo oli vuoden 2014 toukokuun lopussa 17 miljardia euroa. Sijoituksista 50,6 prosenttia oli korkosijoituksia, 40,6 prosenttia osakesijoituksia ja 8,8 prosenttia muita sijoituksia.

Valtion eläkerahaston varat ovat valtion varallisuutta, mutta ne ovat rahaston nimissä ja hallinnassa. Valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) (jäljempänä VERL) mukaan rahasto on valtiovarainministeriön valvonnassa. Rahaston tehtävänä on sijoittaa hallinnassaan olevat varat tuottavasti ja turvaavasti. Sillä ei ole eläketurvan toimeenpanoon liittyviä tehtäviä. Valtion eläkejärjestelmästä maksettavat eläkkeet maksetaan talousarvioon varatuista määrärahoista. Rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvion yleiskatteeksi määrä, joka vastaa 40 prosenttia valtion vuosittaisesta eläkemenosta.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus päätti osana rakennepoliittisen ohjelman ja vuosien 2015—2018 julkisen talouden suunnitelman toteutusta lainmuutoksen valmistelusta, jolla mahdollistetaan rahaston tuloutuksen kertaluontoinen korottaminen enintään 500 miljoonalla eurolla. Lisätuloutusta käytetään valtion velan lyhentämiseen ja kasvupanostuksiin. Näiden toimien toteuttaminen vahvistettiin pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmassa.

2 Ehdotetut muutokset

Rahaston varojen siirtämisestä valtion talousarvioon on säädetty VERL:n 6 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 prosenttia valtion eläkelain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

VERL 6 §:ään esitetään lisättäväksi väliaikaisesti uusi 4 momentti, jonka mukaan 1 momentista poiketen vuonna 2015 rahastosta siirrettäisiin valtion talousarvioon 1 momentin mukaan laskettava määrä lisättynä enintään 500 miljoonalla eurolla.

3 Esityksen vaikutukset

Esityksellä mahdollistetaan rahaston tulouttamisen tilapäinen korottaminen enintään 500 miljoonalla eurolla. Lisätuloutusta on tarkoitus käyttää valtion velan lyhentämiseen ja kasvupanostuksiin valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä kuvatulla tavalla. Talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan yhdessä riittävän kääntämään valtiontalouden velan ja kokonaistuotannon suhteen laskuun kehyskauden aikana.

4 Asian valmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Lakiehdotuksessa on kyse hallituksen rakennepoliittisen ohjelman ja vuosien 2015—2018 julkisen talouden suunnitelman lainsäädäntöteknisestä toteutuksesta osana valtion vuoden 2015 talousarvion valmistelua. Tämän vuoksi asiasta ei ole järjestetty erillistä lausuntomenettelyä.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samanaikaisesti valtion vuoden 2015 talousarvion kanssa ja olemaan voimassa vuoden 2015 loppuun.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1043/2013, väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §
Valtion eläkerahaston menot ja rahaston karttuminen

Edellä 1 momentista poiketen vuonna 2015 rahastosta siirretään valtion talousarvioon 1 momentin mukaan laskettava määrä lisättynä enintään 500 miljoonalla eurolla.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun.


Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2014

Pääministeri
ALEXANDER STUBB

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.