HE 213/2009

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamista. Jakelijan olisi edelleen toimitettava biopolttoainetta kulutukseen vuosittain vähintään 4 prosenttia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007) 5 §:ssä säädetään biopolttoaineiden kulutukseen toimittamisesta (jakeluvelvoitteesta) liikennepolttoaineiden jakelijoille. Pykälän 2 momentin mukaan biopolttoaineita on toimitettava kulutukseen vuonna 2009 vähintään 4 prosenttia kulutukseen toimitetun moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä, ja pykälän 3 momentin mukaan vuonna 2010 ja sen jälkeen vuosittain vähintään 5,75 prosenttia.

Mainitun lain 15 §:n nojalla lain 5 §:n 3 momentin voimaantulosta säädetään kuitenkin valtioneuvoston asetuksella. Tarkoituksena on ollut saattaa vuoden 2010 jakeluvelvoite voimaan vain, jos moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksia koskevat EY- ja kansalliset säädökset sekä standardit on muutettu vuoteen 2010 mennessä siten, että ne sallivat velvoitteen edellyttämän etanoli- ja biodieselmäärän sekoittamisen tavanomaiseen polttoaineeseen.

Polttoaineiden laatuvaatimuksia koskee bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY (jäljempänä polttoainedirektiivi). Sitä on viimeksi muutettu direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn laatuvaatimusten osalta sekä kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisen osalta, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden laatuvaatimusten osalta ja direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta huhtikuussa 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/30/EY. Muutos mahdollistaa etanolin sekoittamisen bensiiniin 10 tilavuusprosentin sekoitussuhteessa aiemman 5 prosentin sijasta. Perinteisen biodieselin (FAME) enimmäismäärä dieselöljyssä on 7 tilavuusprosenttia. Polttoainedirektiivin muutoksen toimeenpanemiseksi vaadittavaa kansallista lainsäädäntöä ei kuitenkaan saada voimaan vuoden 2010 alkuun, koska muutoksella direktiivin soveltamisalaa on laajennettu merkittävästi muun muassa kaiken markkinoille toimitetun moottoripolttoaineen elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvaatimuksilla. Myös moottoribensiiniä koskeva eurooppalainen standardi EN 228 on tarkoitus uusia vastaamaan muutettua polttoainedirektiiviä vasta vuoden 2010 aikana.

Käytännössä jakeluvelvoitteen kannalta keskeisin tekijä on bensiiniin sekoitettavan etanolin sallittu enimmäismäärä. Tällä hetkellä kansallisesti voimassa oleva 5 tilavuusprosentin enimmäismäärä vastaa jakeluvelvoitteen perustana olevan energiasisällön mukaan laskettuna vain hieman yli kolmen prosentin biopolttoaineosuutta.

Biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n 3 momentin mukaisen vuotta 2010 ja sen jälkeisiä vuosia koskevan jakeluvelvoitteen voimaan saattamiselle valtioneuvoston asetuksella ei ole edellytyksiä. Jotta jakeluvelvoite olisi edelleen voimassa, on mainittua lakia muutettava. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan lain 5 §:n 3 momentin muuttamista siten, että jakeluvelvoitteen suuruus olisi edelleen 4 prosenttia eli sama kuin vuonna 2009. Velvoite saatettaisiin voimaan lain muutoksella. Vastaavasti voimaantulosäännöksessä oleva asetuksenantovaltuus ei enää tulisi sovellettavaksi.

Biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain laajempi osittaisuudistus on tarkoitus valmistella vuoden 2010 aikana siten, että lain muuttamista koskeva hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnan kevätistuntokaudella 2010. Uudistuksella saatettaisiin kansallisesti voimaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (jäljempänä uusiutuvan energian direktiivi) biopolttoaineita koskevat tavoitteet ja vaatimukset. Uudistuksessa säädettäisiin muun muassa liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen suuruudesta vuosille 2011—2020 ja biopolttoaineille asetettavista kestävyysvaatimuksista.

Suomi aikoo pyrkiä täyttämään uusiutuvan energian direktiivissä vuodelle 2020 asetetun liikenteen uusiutuvan energian 10 prosentin vaatimuksen jo ennen mainittua ajankohtaa, ja hallitus tavoittelee 20 prosentin osuuden saavuttamista vuonna 2020. Työ- ja elinkeinoministeriö on tekemässä tavoitteen edellyttämiä selvityksiä. Ensi vuonna toteutettavan osittaisuudistuksen yhteydessä on tarkoitus ehdottaa vuodelle 2011 suurempaa jakeluvelvoitetta kuin 4 prosenttia sekä ehdottaa jakeluvelvoitteen kasvattamista asteittain vuoteen 2020 asti. Vuoteen 2020 ulottuvien kasvavien jakeluvelvoitteiden asettaminen on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa samanaikaisesti biopolttoaineille asetettavien kestävyysvaatimusten kanssa. Tavoitteena on antaa tarvittavat säännösehdotukset eduskunnan kevätistuntokaudella 2010.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksen tarkoituksena on varmistaa, että biopolttoaineiden käyttö jatkuu myös vuonna 2010 vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2009. Näin ollen esityksellä ei ole erityisiä taloudellisia vaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna. Biopolttoaineiden käytöllä tavoitellaan ennen muuta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Esityksen seurauksena liikennepolttoaineiden kasvihuonekaasujen ominaispäästöt saadaan säilytettyä nykytasolla. Esityksellä varmistettaisiin, ettei biopolttoaineiden käyttö vähene, jolloin ominaispäästöt vastaavasti kasvaisivat.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu öljyalan edustajia.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä 13 päivänä huhtikuuta 2007 annetun lain (446/2007) 5 §:n 3 momentti seuraavasti:

5 §
Biopolttoaineiden kulutukseen toimittaminen

Biopolttoaineita on toimitettava kulutukseen vuonna 2010 ja sen jälkeen vuosittain vähintään neljä prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.