HE 198/2009

Hallituksen esitys Eduskunnalle Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta heinäkuussa 2009 tehdyn pöytäkirjan.

Pöytäkirjalla muutetaan sopimuksen tietojenvaihtoa koskevia määräyksiä.

Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

Suomen ja Belgian välillä on voimassa Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 1976 Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus (SopS 66/1978). Sopimusta on muutettu Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1991 Suomen ja Belgian välillä tehdyllä lisäsopimuksella (SopS 60/1997).

Sopimusta sovellettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuodelta 1979 toimitetussa verotuksessa ja lisäsopimusta vuodelta 1990 toimitetussa verotuksessa.

Lisäksi Suomen ja Belgian välillä sovelletaan 19 päivänä joulukuuta 1977 annettua neuvoston direktiiviä 77/799/ETY jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla (virka-apudirektiivi), joka sisältää näiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa koskevia säännöksiä.

2 Asian valmistelu

Pöytäkirja on tehty sähköpostitse. Pöytäkirja allekirjoitettiin Brysselissä 15 päivänä syyskuuta 2009.

3 Esityksen taloudelliset vaikutukset

Pöytäkirjalla ei muuteta tulon verottamisoikeuden jakautumista, joten pöytäkirjan määräysten soveltaminen ei sinällään tarkoita sitä, että valtio, kunnat ja seurakunnat joutuisivat luopumaan verotuloistaan. Näistä syistä pöytäkirjan taloudellisia vaikutuksia ei voida pitää merkittävinä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Pöytäkirjan sisältö

I artikla. Tällä artiklalla muutetaan sopimuksen 27 artikla (Tietojen vaihtaminen) muuttamalla 1 ja 2 kappaleen teksti ja lisäämällä artiklaan uusi 3—5 kappale.

Pyydettyjen tietojen ei 1 kappaleen mukaan enää edellytetä olevan välttämättömiä kappaleessa mainittuja tarkoituksia varten, vaan riittää, että tiedot ovat ennalta katsoen olennaisia näitä tarkoituksia varten. Tietoja voidaan käyttää kaikenlaatuisia veroja koskevien sisäisten lakien hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, ei pelkästään tulo- vai varallisuusveroa varten kuten nykyisin. Tiedonvaihdon soveltamisalaa laajentava uusi 1 kappale vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 1 kappaletta.

Salassapitoa koskeva 2 kappale ei merkittävästi muuta nykyisiä määräyksiä ja vastaa OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 2 kappaletta, kuitenkin sillä lisäyksellä, että sopimusvaltion saamia tietoja voidaan käyttää muihinkin kuin kappaleessa mainittuihin verotuksellisiin tarkoituksiin, jos niitä voidaan käyttää näihin muihin tarkoituksiin kummankin valtion lainsäädännön mukaan ja tiedot luovuttaneen valtion toimivaltainen viranomainen antaa luvan tällaiseen käyttöön. Uusi 3 kappale, jossa määrätään perusteet, jotka oikeuttavat sopimusvaltion kieltäytymään tietojen antamisesta, vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 3 kappaletta.

Uusi 4 kappale asettaa tietopyynnön vastaanottaneelle sopimusvaltiolle velvollisuuden käyttää tiedonhankintakeinojaan pyydettyjen tietojen hankkimiseksi, vaikka valtio ei itse tarvitse kyseisiä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa. Velvollisuuden osalta sovelletaan 3 kappaleessa olevia rajoituksia eli niitä perusteita, jotka oikeuttavat kieltäytymään tietojen antamisesta, mutta perusteiden ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että tiedot eivät sen osalta koske kansallista etua. Kappale vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 4 kappaletta.

Artiklan uuden 5 kappaleen mukaan kieltäytymisperusteita koskevan 3 kappaleen määräysten ei voida katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että tiedot ovat pankin, muun rahoituslaitoksen, erikseen mainittuina myös trustin tai säätiön, välittäjän tai edustajan tai uskotun miehen hallussa tai ne koskevat omistusosuuksia henkilössä. Kappale vastaa OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 5 kappaletta, kuitenkin sillä lisäyksellä, että tietopyynnön vastaanottaneen sopimusvaltion verohallinnolla on tällaisten tietojen hankkimiseksi valta pyytää tietojen ilmaisemista ja valta suorittaa tutkimuksia ja kuulemisia sen sisäisessä verolainsäädännössä olevista vastakkaisista säännöksistä riippumatta. Suomessa verotusmenettelylain (1995/1558) 3 luvun säännökset antavat tällaisen toimivallan.

II artikla. Pöytäkirjan voimaantuloa koskevat määräykset sisältyvät tähän artiklaan.

2 Lakiehdotuksen perustelut

Perustuslain 95 §:n 1 momentissa edellytetään, että kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan valtionsisäisesti voimaan erityisellä voimaansaattamislailla.

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

1 §. Lakiehdotuksen 1 §:llä saatetaan voimaan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

2 §. Tarkempia säännöksiä täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

3 §. Voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Laki on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

3 Voimaantulo

Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. Pöytäkirjaa sovelletaan kummassakin sopimusvaltiossa verorikosasioiden osalta verokausiin, jotka alkavat tammikuun 1 päivänä 2006 tai sen jälkeen, ja muiden veroasioiden osalta verokausiin, jotka alkavat tammikuun 1 päivänä 2010 tai sen jälkeen.

4 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja säätämisjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä.

Pöytäkirjan I artikla sisältää joko suoraan tai välillisesti verotukseen liittyviä määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Pöytäkirjan määräykset edellyttävät tältä osin eduskunnan hyväksymistä.

Pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset eivät ole sellaisia, jotka edellyttäisivät perustuslain 94 §:n 2 momentissa tarkoitettua säätämisjärjestystä. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan siten hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 § :n mukaisesti esitetään,

että EduskuntahyväksyisiSuomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välillä Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn ja Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1991 tehdyllä lisäsopimuksella muutetun, tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta Brysselissä 15 päivänä syyskuuta 2009 tehdyn pöytäkirjan.

Koska pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välillä Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn ja Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1991 tehdyllä lisäsopimuksella muutetun, tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta Brysselissä 15 päivänä syyskuuta 2009 tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tämä lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.


Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.