HE 222/2008

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia siten, että säännökset kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta hyvitysmenetelmällä koskisivat myös Euroopan parlamentin jäsenille maksettuja suorituksia sekä perhe-eläkkeen osalta myös heidän edunsaajilleen maksettuja suorituksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovellettaisiin Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisestä päivästä.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset
1.1 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Verovuonna Suomessa asunut luonnollinen henkilö on yleisesti verovelvollinen eli velvollinen suorittamaan tuloveroa sekä Suomesta että muualta saamastaan tulosta. Tuloverolain (1535/1992) 11 §:n pääsäännön mukaan henkilö asuu Suomessa, jos hänellä on täällä varsinainen asunto ja koti tai jos hän jatkuvasti oleskelee täällä yli kuuden kuukauden ajan, jolloin tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana. Muut henkilöt ovat rajoitetusti verovelvollisia. Rajoitetusti verovelvolliset ovat velvollisia maksamaan veroa vain Suomesta saamastaan tulosta. Pääsääntöisesti Suomesta Euroopan parlamenttiin valitut henkilöt säilyvät Suomessa yleisesti verovelvollisina toimikautensa ajan.

1.2 Nykytilanne

Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja hänen tähän toimeen perustuvista eläke-eduistaan on soveltuvin osin voimassa, mitä edustajanpalkkiosta ja kansanedustajan eläkkeestä säädetään Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetussa laissa (1184/1994). Mainitun lain perusteella maksetut suoritukset ovat Suomesta saatua tuloa, ja niitä verotetaan kansallisen tuloverojärjestelmän mukaisesti.

1.3 Ehdotetut muutokset

Euroopan parlamentti on päätöksellään Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta 2005/684/EY, Euratom, jäljempänä ohjesääntö, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 190 artiklan 5 kohdan mukaisesti vahvistanut Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt, jotka tulevat voimaan Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisenä päivänä. Parlamentin päätös on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 249 artiklassa tarkoitettu päätös, joten se velvoittaa kaikilta osin niitä, joille se on osoitettu. Päätöksen suora sovellettavuus riippuu kunkin säännöksen laadusta. Selkeitä ja ehdottomia säännöksiä voidaan ja niitä tulee noudattaa sellaisenaan. Jos ne puolestaan jättävät jäsenvaltiolle harkintavaltaa jonkin seikan suhteen, jäsenvaltion on täydennettävä päätöstä omilla toimillaan.

Ohjesäännön mukaan edustajanpalkkiot, siirtymäkorvaukset, eläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet ja perhe-eläkkeet rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta ja niistä maksetaan veroa yhteisölle (ohjesäännön 23 ja 12.1 artiklat). Tämä ei kuitenkaan rajoita jäsenvaltioiden oikeutta soveltaa mainittuihin suorituksiin kansallista verolainsäädäntöä, kunhan vältetään kaksinkertainen verotus (ohjesäännön 12.3 artikla). Jäsenvaltiolla on oikeus ottaa edustajanpalkkio huomioon vahvistettaessa muista tuloista perittävän veron määrää (ohjesäännön 12.4 artikla).

Edellä mainittujen Euroopan unionin yleisestä talousarviosta maksettavien suoritusten veronalaisuudesta ei ole tarpeen ottaa erillistä mainintaa lainsäädäntöön, sillä niitä pidetään yleisesti verovelvollisen saamana veronalaisena tulona tuloverolain 29 §:n 1 momentin ja 61 §:n nojalla. Euroopan unionin talousarviosta maksettavat suoritukset eivät ole Suomesta saatua tuloa, joten suoritukset eivät ole rajoitetusti verovelvollisen saamana Suomessa veronalaisia.

Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetussa laissa (1552/1955) säädetään vieraasta valtiosta saadun tulon kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta. Lakia sovelletaan sanamuotonsa mukaan vieraasta valtiosta saatuun tuloon ja vieraalle valtiolle maksettuun veroon. Jotta ei syntyisi epäselvyyttä siitä, sovelletaanko lakia Euroopan parlamentin jäsenyyden perusteella saatuihin veronalaisiin suorituksiin, on lain 1 §:ään tarpeen lisätä uusi 3 momentti, jossa säädetään lain soveltamisesta Euroopan parlamentin jäsenyyden perusteella saadun palkkion, siirtymäkorvauksen, eläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja perhe-eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 9 a §, jossa säädettäisiin kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta Euroopan parlamentilta saaduista suorituksista. Pykälän 1 momentin mukaan kaksikertaisen verotuksen poistamisessa sovellettaisiin lain hyvitysmenetelmää koskevia säännöksiä. Pykälän 2 momentin mukaan Euroopan yhteisölle suoritettuun veroon sovellettaisiin vieraalle valtiolle maksettua veroa koskevia säännöksiä.

Näillä lakiin otettavilla lisäyksillä vahvistetaan se, että Suomi käyttäessään ohjesäännön suomaa mahdollisuutta soveltaa kansallista verolainsäädäntöään poistaa kaksinkertaisen verotuksen. Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen hyvitysmenetelmällä johtaa siihen, että tulo tulee otetuksi huomioon myös vahvistettaessa muista ansiotuloista perittävän veron määrää.

1.4 Uudelleen valituiksi tulevat edustajat

Henkilöt, jotka olivat parlamentin jäseniä jo ennen ohjesäännön voimaan tulemista ja jotka valitaan uudelleen, voivat edustajanpalkkion, siirtymäkorvauksen ja eri eläkkeiden osalta valita edustajantoimensa koko kestoajaksi aikaisemman kansallisen järjestelmän (ohjesäännön 25.1 artikla). Nykyisen kansallisen järjestelmän valitsevien edustajien palkkio maksetaan jäsenvaltion talousarviosta (ohjesäännön 25.2 artikla) ja sitä verotetaan samalla tavalla kuin nykyisinkin.

2 Esityksen vaikutukset

Ohjesäännön velvoittavasta määräyksestä johtuu, että jäsenvaltion on poistettava kaksinkertainen verotus, mikäli se käyttää ohjesäännössä annettua mahdollisuutta soveltaa kansallista lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että valtiolle ja muille veronsaajille kertyy suorituksista verotuloja siltä osin, kun kansallisten säännösten mukaan lasketut verot ylittävät yhteisölle maksetun veron.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Valmistelun yhteydessä on oltu yhteydessä oikeusministeriöön, jossa on selvitetty ohjesäännöstä aiheutuvia muutostarpeita oikeusministeriön toimialaan kuuluvaan lainsäädäntöön.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

Euroopan parlamentin päätös Euroopan parlamentin asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta tulee voimaan Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisenä päivänä. Lakia sovellettaisiin Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisestä päivästä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1552/1995) 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1148/2005, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

1 §
Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Tätä lakia sovelletaan lisäksi Euroopan parlamentin jäsenyyden perusteella saadun palkkion, siirtymäkorvauksen, eläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja perhe-eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa.


9 a §
Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Euroopan parlamentilta saaduista suorituksista

Tämän lain hyvitysmenetelmää koskevia säännöksiä sovelletaan Euroopan parlamentin jäsenyyden perusteella saadun palkkion, siirtymäkorvauksen, eläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja perhe-eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista tuloista Euroopan yhteisölle suoritettuun veroon sovelletaan vieraalle valtiolle maksettua veroa koskevia säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisestä päivästä.


Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.