HE 268/2006

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia muutettavaksi siten, että Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen välinen toimivallanjako kuljetuslupien myöntämisessä selkeytettäisiin. Muutosehdotuksen mukaan tulli myöntäisi kahdenkeskisen kuljetusluvan sekä läpikulkuluvan ja Ajoneuvohallintokeskus kolmannen maan luvan sekä CEMT-luvan. Samalla ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana erillinen maininta Itävaltaa koskevista läpikulkuluvista sekä korjattavaksi lain ruotsinkielisen version kuljetuslupien määritelmissä oleva kirjoitusvirhe. Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että viittaus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin siirretään säännöskohdan sisällä tarkoituksenmukaisempaan paikkaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) 3 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan tulli myöntää 2 §:n 6 ja 9 kohdassa tarkoitetun kuljetusluvan eli yleisen kuljetusluvan ja CEMT-luvan. Saman momentin toisen virkkeen mukaan Ajoneuvohallintokeskus myöntää 2 §:n 7, 8 ja 10 kohdassa tarkoitetun kuljetusluvan eli kahdenkeskisen luvan, kolmannen maan luvan ja läpikulkuluvan. Momentin kolmannen virkkeen mukaan lain 22 §:ssä tarkoitetun luvan myöntää liikenne- ja viestintäministeriö.

Syyskuun 1 päivänä 2006 voimaan tulleella kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetulla lailla kumottiin luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annettu laki (342/1991). Kyseisen vanhan tavaraliikennelain 6 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan tulli myönsi 2 §:n 3 a ja 3 d kohdassa tarkoitetun luvan eli kahdenkeskisen luvan ja läpikulkuluvan, lukuun ottamatta Itävallan tasavallan ja Sveitsin valaliiton läpikulkulupaa, jonka myönsi Ajoneuvohallintokeskus. Saman momentin toisen virkkeen mukaan Ajoneuvohallintokeskus myönsi 2 §:n 3 b ja 3 c kohdassa tarkoitetun kuljetusluvan eli kolmannen maan luvan ja CEMT-luvan.

Tullilla on nykyisen vaikeatulkintaisen vastuunjakopykälän perusteella yleistoimivalta kuljetuslupien myöntämisessä ja Ajoneuvohallintokeskuksella oikeus myöntää muita lupia kuin CEMT-lupia. Selkeyttämisen ohella lakiehdotuksen tuoma varsinainen muutos vallitsevaan tilanteeseen olisi näin CEMT-lupien myöntämisoikeuden mahdollistaminen eli palauttaminen vanhan tavaraliikennelain mukaisesti Ajoneuvohallintokeskukselle. Tämä perinteisen ja toimivan vastuunjaon säilyttäminen oli ollut tavoitteena jo uutta lakia säädettäessä, mikä päämäärä ilmenee myös uuden lain esitöistä (HE 24/2006 vp). Samalla nykyisessä laissa tunnustetusta tullin yleistoimivallasta lupien myöntämisessä voitaisiin luopua tarpeettomana.

Sveitsin valaliiton läpikulkulupaa ei ole tarvinnut enää erikseen huomioida nykyisessä laissa. Myös Itävaltaa koskeva erityismaininta voitaisiin poistaa lain 2 §:n 1 momentin 10 kohdasta merkityksettömänä, koska sitä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY 2327/2003) voimassaolo päättyy vuoden 2006 lopussa. Samalla lain ruotsinkielisen version 2 §:n 1 momentin 8 kohdassa oleva kirjoitusvirhe voitaisiin korjata. Lainkohdan mukainen kolmannen maan luvan ruotsinkielinen vastine tillstånd som utfärdats i tredje land tulisi olla muotoa tillstånd som utfärdats för tredje land.

Kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain ammattitaitovaatimuksiin liittyvää koetta koskevan 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa todetaan, että Ajoneuvohallintokeskus hyväksyy kokeeseen ilman liikenneyrittäjäkurssia henkilön, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun kaupallisen, hallinnollisen, teknisen tai kuljetusalan vähintään ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon tai alalle soveltuvan erikoisammattitutkinnon ja toiminut 1 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä vähintään yhden vuoden. Säännöskohdan lakiviittauksen sijainti virkkeessä tulisi siirtää kohtaan, jossa se kytkeytyy erikoisammattitutkinnon käsitteeseen.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksen organisatoriset vaikutukset jäävät vähäisiksi CEMT-lupien marginaalisen käytännönmerkityksen vuoksi. Vuonna 2006 kyseisiä lupia on myönnetty marraskuun puoleenväliin mennessä 52 kappaletta, joista 37 muuttoliikennettä varten ja loput 15 yleistä tavaraliikennettä varten.

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhdessä tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilassa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (693/2006) 2 §:n 1 momentin 8 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto ja 10 kohta, 3 §:n 2 momentti ja 11 §:n 2 momentin 2 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


8) kolmannen maan luvalla kuljetuslupaa kahden sellaisen valtion välillä, joista kumpikaan ei ole ajoneuvon rekisteröintivaltio;


10) läpikulkuluvalla lupaa, joka oikeuttaa liikenteen harjoittajan kulkemaan toisen valtion läpi;


3 §
Lupaviranomaiset

Tulli myöntää kahdenkeskisen luvan sekä läpikulkuluvan ja Ajoneuvohallintokeskus kolmannen maan luvan sekä CEMT-luvan. Jäljempänä 22 §:ssä tarkoitetun kuljetusluvan myöntää liikenne- ja viestintäministeriö.

11 §
Koe

Ajoneuvohallintokeskus hyväksyy kokeeseen ilman liikenneyrittäjäkurssia henkilön, joka on:


2) suorittanut kaupallisen, hallinnollisen, teknisen tai kuljetusalan vähintään ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon taikka ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun alalle soveltuvan erikoisammattitutkinnon ja toiminut 1 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä vähintään yhden vuoden.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.