HE 188/2006

Hallituksen esitys Eduskunnalle Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista syyskuussa 2006 tehdyn sopimuksen.

Sopimuksen mukaan sopimusvaltiot myöntävät toistensa ilmakuljetusyrityksille vapautuksen yritysten harjoittamasta kansainvälisestä liikenteestä kertyvän liikevaihdon perusteella määrättävistä veroista.

Sopimus tulee voimaan siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Voimaantulon jälkeen sopimuksen määräyksiä sovelletaan liikevaihtoon, joka kertyy sopimuksen voimaantuloa seuraavan kuukauden 1 päivänä tai sen jälkeen. Sopimusta sovelletaan myös niihin veroihin, jotka on mahdollisesti maksuunpantu ennen sopimuksen voimaantuloa, mutta joita ei ole vielä peritty.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila

Suomen ja Kiinan välillä on voimassa 12 päivänä toukokuuta 1987 tehty sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi (SopS 62/1987). Sopimusta on muutettu 11 päivänä syyskuuta 1995 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 38/1998). Sopimusta sovelletaan veroihin, jotka ovat Kiinassa luonnollisten henkilöiden tulovero, ulkomaisomisteisia tai -rahoitteisia yrityksiä ja ulkomaisia yrityksiä koskeva tulovero, tulosta suoritettava paikallisvero ja rajoitetusti verovelvollisen lähdevero. Suomen osalta sopimusta sovelletaan valtion tuloveroihin, yhteisöjen tuloveroon, kunnallisveroon, kirkollisveroon, korkotulon lähdeveroon ja rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroon.

Kiinassa kannetaan myös liiketoimintaveroksi (business tax) kutsuttua veroa, johon edellä mainittua verosopimusta ei sovelleta. Sitä kannetaan Kiinassa verotuksellisesti asuvilta yrityksiltä, kiinteiltä toimipaikoilta ja siellä toimivilta ulkomaisilta yrityksiltä niiden siellä kertyvän liikevaihdon perusteella. Verokanta vaihtelee toimialoittain, kuljetuspalveluissa se on 3 prosenttia. Vero voidaan vähentää Kiinassa verotettavasta tulosta. Ulkomaisten lentoliikennettä harjoittavien yritysten osalta tämä vähennysoikeus jää kuitenkin yleensä hyödyntämättä, koska sopijapuolet ovat kahdenvälisissä tuloverosopimuksissa sopineet siitä, että kansainvälisestä lentoliikenteestä saatujen tulojen verotusoikeus kuuluu yksinomaan lentoliikenneyrityksen asuinvaltiolle. Koska liiketoimintavero ei kuulu verosopimuksen soveltamisalaan, sitä ei voida hyvittää yrityksen asuinvaltion verotuksessa ja vero jää siten yrityksen lopulliseksi rasitukseksi. Kiinan liiketoimintaveron kaltaista veroa ei kanneta Suomessa.

Useat maat ovat tehneet Kiinan kanssa sopimuksia, joiden perusteella kyseisten maiden lentoyhtiöt vapautetaan vastavuoroisuuteen perustuen Kiinan liiketoimintaverosta. Näitä maita ovat muun muassa Alankomaat, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Vaikka liiketoimintaveron osalta ei synny kaksinkertaista verotusta, veron kantamisesta on merkittävää kilpailuhaittaa suomalaiselle lentoliikenneyritykselle, koska eräät ulkomaiset kilpailijat on vapautettu verosta.

2. Asian valmistelu

Sopimuksen tekeminen Kiinan kanssa on tullut ajankohtaiseksi sen vuoksi, että Euroopan ja Aasian välinen lentoliikenne on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Tämän vuoksi on pidetty tarkoituksenmukaisena tehdä Kiinan kanssa vastavuoroisuuteen perustuva sopimus kansainvälistä ilmakuljetusliiketoimintaa harjoittavien yritysten vapauttamiseksi eräistä veroista.

Sopimusta koskevat neuvottelut käytiin kirjeenvaihdolla viranomaisten kesken syksyllä 2005 ja keväällä 2006. Yhteisymmärrys sopimuksen sisällöstä saavutettiin kesäkuussa 2006.

Sopimus on tehty Pekingissä kirjeenvaihdolla 26 päivänä syyskuuta 2006.

3. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Sopimuksen tarkoituksesta johtuu, että sopimusvaltio ei käyttäisi verottamisoikeuttaan sopimuksessa määrätyissä tapauksissa. Koska Suomi ei tällä hetkellä verota sopimuksen tarkoittamaa kansainvälisestä ilmakuljetustoiminnasta saatua tuloa tai liikevaihtoa, sopimus ei vähennä verotuottoja. Sopimus kuitenkin vähentää merkittävästi suomalaisen kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavan yrityksen kustannuksia Kiinassa ja parantaa sen kilpailuasemaa suhteessa niiden maiden vastaaviin yrityksiin, joilla jo on voimassa vastaavanlainen sopimus Kiinan kanssa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Sopimuksen sisältö

1 kappale. Tämän kappaleen mukaan on liikevaihto, joka sopimusvaltion ilmakuljetusyritykselle kertyy toisesta sopimusvaltiosta kansainvälisestä liikenteestä, vapautettu kaikista veroista tässä toisessa valtiossa. Sopimuksen sanamuoto on osittain päällekkäinen Suomen ja Kiinan välisessä tuloverosopimuksessa käytettyyn sanamuotoon nähden, mikä johtuu Kiinan vaatimuksesta ulottaa sopimus koskemaan myös muita mahdollisia liikevaihtoa koskevia veroja kuin liiketoimintaveroa. Näin ollen vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti kiinalainen samanlaista toimintaa harjoittava yritys vapautuu vastaavasta Suomen verosta. Suomi ei tällä hetkellä kanna tällaista veroa, joten mahdollinen verovapaus Suomessa tulisi ajankohtaiseksi vasta silloin, jos Suomi alkaisi kantaa tällaista veroa. Sopimus ei ole ristiriidassa tuloverosopimuksen määräysten kanssa, koska sopimusten vaikutukset ovat päällekkäisiltä osin samat.

2 kappale. Sopimuksen voimaantuloa, soveltamista ja päättymistä koskevat määräykset sisältyvät tähän kappaleeseen. Sopimus on siltä osin taannehtiva, että Kiinassa myös sellainen mahdollisesti maksuunpantu liiketoimintavero, jota ei ole vielä peritty, vapautetaan maksuvelvollisuudesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja kumpikin sopimusvaltio voi irtisanoa sopimuksen diplomaattista tietä. Sopimus päättyy kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

2. Voimaantulo

Sopimus tulee voimaan siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Voimaantulon jälkeen sopimuksen määräyksiä sovelletaan liikevaihtoon, joka kertyy voimaantuloa seuraavan kuukauden 1 päivänä tai sen jälkeen sekä veroihin, jotka on mahdollisesti maksuunpantu, mutta joita ei ole vielä peritty tähän ajankohtaan mennessä.

3. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Sopimuksen kohdat, joilla määrätään tulon verottamisoikeudesta luopumisesta sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Tämän vuoksi sopimus vaatii näiltä osin eduskunnan hyväksymisen.

Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset eivät ole sellaisia, jotka edellyttäisivät perustuslain 94 §:n 2 momentissa tarkoitettua säätämisjärjestystä. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan siten hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi Pekingissä 26 päivänä syyskuuta 2006 Suomen ja Kiinan välillä kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen.

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Pekingissä 26 päivänä syyskuuta 2006 Suomen ja Kiinan välillä kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.


Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.