HE 69/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Puutavaranmittauslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain toimeenpanoon liittyvät operatiiviset tehtävät siirretään maa- ja metsätalousministeriöltä Metsäntutkimuslaitokselle. Esitys merkitsisi maa- ja metsätalousministeriön virallisten mittaajien kolmen viran ja näihin virkoihin nimitettyjen henkilöiden siirtymistä lain tullessa voimaan Metsäntutkimuslaitoksen viroiksi ja virkamiehiksi.

Metsäntutkimuslaitos vastaisi puutavaran tehdasmittauksen valvonnasta sekä virallisten mittaajien ja mittauslautakuntien toiminnan käytännön järjestelystä. Maa- ja metsätalousministeriön tehtäväksi jäisi edelleen puutavaranmittauslain täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta, puutavaran mittauksessa käytettävien mittausmenetelmien ja niitä koskevien ohjeiden vahvistaminen sekä puutavaran mittauksen neuvottelukunnan ja mittauslautakuntien asettaminen.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila

Puutavaranmittauslaissa (364/1991) säädetään puutavaran ja 20 irtokuutiometriä suuremman hake- tai sahanpuruerän mittauksesta. Laissa säädetään myös puutavaranmittauksen organisaatioista, virallisesta mittauksesta ja valvontamittauksesta. Soveltamisalallaan lain säännökset ovat ensisijaisia ja velvoittavia eli lainvastainen sopimusehto on mitätön. Lain säännösten keskeisenä tarkoituksena on turvata puutavaran mittauksen heikomman osapuolen asemaa.

Virallista mittausta ja valvontamittausta varten on olemassa virallisia mittaajia ja mittauslautakunta. Maa- ja metsätalousministeriö määrää virallisten mittaajien toimintapiirit ja jokaista piiriä varten sen metsäkeskuksen, josta käsin virallinen mittaaja toimii. Ministeriö asettaa myös mittauslautakunnan tai -lautakuntia.

Käyttötarkoituksen perusteella arvioituna puutavaran mittaus tapahtuu luovutusmittauksena, työmittauksena tai virallisena mittauksena. Luovutusmittauksella todetaan sopimuksessa edellytetty puutavaran määrä ja laatu kauppahinnan määräämistä varten. Työmittauksella todetaan työn tuloksen paljous palkan tai muun korvauksen määräämistä varten. Virallinen mittaus voidaan luokitella asianosaisen tarkastus- ja oikeussuojakeinoksi. Virallisella mittauksella tarkoitetaan virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan suorittamaa luovutus- tai työmittausta, joka tapahtuu asianosaisen pyynnöstä ja jolla ratkaistaan puutavaran määrää tai laatua koskeva erimielisyys.

Valvontamittauksella tarkoitetaan virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan omasta aloitteestaan tai pyynnöstä suorittamaa tehdasmittauksessa käytetyn laitteen, ohjelman tai menettelyn tarkastamista. Valvontamittaus on itsenäinen mittaustoimitus, jonka tavoitteena on estää ennakolta tehdasmittauksessa mahdollisesti syntyvät ongelmat. Jokainen tehdasmittaaja voi joutua virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan suorittaman yllätystarkastuksen kohteeksi.

Puutavaranmittauslain toimeenpanotehtävissä on ollut pääpaino vuonna 1997 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen tehdasmittauksen valvonnassa. Sen ohella viralliset mittaajat ovat antaneet puutavaranmittaukseen liittyvää koulutusta ja neuvontaa ja osallistuneet alaa koskevaan kehittämistoimintaan. Lisäksi he ovat tehneet ministeriön määrääminä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (684/1979) toimeenpanoon liittyviä kenttätarkastuksia.

Maa- ja metsätalousministeriölle kuuluu puutavaranmittauslain täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta. Lain 17 §:n nojalla ministeriö vahvistaa puutavaran mittauksessa käytettävät mittausmenetelmät ja niitä koskevat ohjeet. Ministeriö asettaa vähintään yhden kolmijäsenisen mittauslautakunnan. Lisäksi ministeriö määrää virallisten mittaajien toimintapiirit (mittaajapiirit) ja jokaista mittaajapiiriä varten sen metsäkeskuksen, josta käsin virallinen mittaaja toimii. Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehinä toimii kolme virallista mittaajaa.

Metsäntutkimuslaitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen riippumaton tutkimuslaitos. Metsäntutkimuslaitos harjoittaa muun muassa puutavaran mittaukseen liittyvää tieteellistä tutkimustoimintaa sekä edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä. Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen (1140/1999) mukaan tutkimuslaitos hoitaa muut sille laissa tai asetuksessa säädetyt tehtävät.

Ministeriön alaisena toimii esityksiä ja lausuntoja antava sekä puutavaran mittauksen kehittämiseksi ehdotuksia tekevä puutavaran mittauksen neuvottelukunta.

2. Ehdotetut muutokset

Esityksen tavoitteena on meneillään olevan keskushallintouudistuksen periaatteiden mukaisesti kehittää tarkoituksenmukaisella tavalla maa- ja metsätalousministeriön ja sen alaisten organisaatioiden työnjakoa. Keskushallintouudistuksen eräänä tehtävänä on karsia ministeriöistä operatiivisia tehtäviä niin, että ne voivat entistä paremmin toimia hallituksen strategisina esikuntina.

Tällä hetkellä maa- ja metsätalousministeriön suorittamat puutavaranmittauslaissa tarkoitetut viralliseen mittaukseen ja mittauksen valvontaan liittyvät tehtävät eivät ole luonteeltaan ministeriötasolle kuuluvia strategisen esikunnan tehtäviä. Ne sopivat paremmin Metsäntutkimuslaitokselle. Siirto vahvistaa myös puutavaranmittauslain toimeenpanon ja alaa koskevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vuorovaikutusta. Puutavaranmittauslain täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuuluisi edelleen ministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriön tehtäväksi jäisi edelleen puutavaran mittaukseen liittyvä alemmanasteinen norminanto sekä puutavaran mittauksen neuvottelukunnan ja mittauslautakuntien asettaminen.

Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä olisi ohjata virallisten mittaajien ja mittauslautakunnan toiminnan käytännön järjestelyä. Puutavaran tehdasmittaajan tulisi ennen tehdasmittauksen aloittamista tehdä tutkimuslaitokselle mittauspaikkakohtainen ilmoitus, josta ilmenisivät kaikki tehdasmittauksen valvonnan kannalta tarpeelliset seikat.

Puutavaranmittauslaissa säädettyjen varsin lyhyiden määräaikojen vuoksi puutavaran virallista mittausta pyydettäisiin edelleenkin siltä metsäkeskukselta, jonka toimialueella mitattava puutavara sijaitsee tai jonka toimialueella tehdasmitattava puutavara on hakattu. Samoin metsäkeskukselta pyydettäisiin virallisen mittaajan käsittelemän asian saattamista mittauslautakunnan ratkaistavaksi.

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi lainsäädännön muuttumisesta aiheutuvia vähäisiä teknisiä täsmennyksiä.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole valtion menoja lisääviä eikä valtion tuloja vähentäviä vaikutuksia. Esityksen merkittävimmät vaikutukset aiheutuisivat puutavaranmittauslain toimeenpanotehtävien siirtymisestä Metsäntutkimuslaitokseen. Puutavaranmittauslain toimeenpanotehtävien vaatima rahoitus on vuotta 2003 koskien suunniteltu siirrettäväksi Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenomomentille 30.32.21 (Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot) maa- ja metsätalousministeriön toimintamenomomentilta 30.01.21 (maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot). Muutoksesta aiheutuvaksi vuotuiseksi määrärahatarpeeksi on arvioitu 220 000 euroa. Metsäntutkimuslaitoksen puutavaranmittauslain mukaisiin tehtäviin vuonna 2002 tarvitsema rahoitus on tarkoitus järjestää siten, että valtion talousarviolain (423/1988) 7 a §:n mukaisesti maa- ja metsätalousministeriön toimintamenoihin tarkoitettuja varoja siirretään Metsäntutkimuslaitoksen käytettäväksi.

Suunnitellun puutavaranmittauslain toimeenpanotehtävien siirtämisen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriön kolme virallisen mittaajan virkaa ja näihin virkoihin nimitetyt henkilöt siirtyvät lain tullessa voimaan Metsäntutkimuksen viroiksi ja virkamiehiksi. Siirrettävä toiminta liitettäisiin kiinteästi tutkimuslaitoksen muuhun toimintaan ja järjestettäisiin laitoksen hankeorganisaatioon sopivaksi.

Toteutuessaan ehdotus terävöittäisi maa- ja metsätalousministeriön roolia ja parantaisi ministeriön mahdollisuuksia keskittyä ministeriötason ydintehtäviin.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä, minkä lisäksi sitä on käsitelty puutavaranmittauksen neuvottelukunnassa, joka koostuu puutavaran mittauksen sidosryhmien edustajista. Esityksestä on pyydetty lausunnot Metsäntutkimuslaitokselta, metsäkeskuksilta, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, Metsäteollisuus ry:ltä, Puu- ja erityisalojen liitolta, Koneyrittäjien liitto ry:ltä ja Metsäalan kuljetusyrittäjät ry:ltä. Saaduissa lausunnoissa ei ole vastustettu ehdotuksia. Muutamissa lausunnoissa on todettu, että mikäli puutavaranmittauslaissa tarkoitettuja viralliseen mittaukseen ja valvontamittaukseen liittyviä tehtäviä ei voida pitää ministeriötasolle kuuluvina tehtävinä, niiden siirto juuri Metsäntutkimuslaitokselle on perusteltua.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

3 §. Työsopimuslaki (55/2001) on tullut voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001 ja sillä on kumottu työsopimuslaki (320/1970). Pykälän 9 kohdan viittaussäännös täsmennetään vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä.

5 §. Voimassa olevan säännöksen mukaan maa- ja metsätalousministeriö määrää virallisten mittaajien toimintapiirit (mittaajapiirit) ja jokaista mittaajapiiriä varten sen metsäkeskuksen, josta käsin virallinen mittaaja toimii. Lisäksi ministeriö asettaa tarvittavan määrän mittauslautakuntia ja määrää niiden toimintapiirit. Puutavaran mittauksen operatiiviset toimeenpanotehtävät on tarkoitus siirtää Metsäntutkimuslaitokselle. Pykälää täsmennettäisiin siten, että siinä ei enää säädettäisi metsäkeskuksista, joista käsin viralliset mittaajat toimivat.

24 §. Virallisen mittauksen pyytämistä koskeva menettely säilyisi ennallaan. Virallista mittausta pyydettäisiin suullisesti tai kirjallisesti siltä metsäkeskukselta, jonka toimialueella mitattava puutavara sijaitsee tai jonka toimialueelta tehdasmitattava puutavara on hakattu. Pykälää täsmennettäisiin siten, että metsäkeskuksen tulisi ilmoittaa virallisen mittauksen suorittamista koskevasta pyynnöstä Metsäntutkimuslaitokselle.

32 §. Muutoksenhaku virallisen mittaajan päätökseen säilyisi ennallaan. Pykälää täsmennettäisiin siten, että metsäkeskuksen tulisi ilmoittaa Metsäntutkimuslaitokselle asianosaisen pyynnöstä saattaa virallisen mittaajan käsittelemä asia mittauslautakunnan ratkaistavaksi.

37 e §. Pykälän 1 momentissa säädetään muutoksenhausta mittauslautakunnan 37 b §:n 3 momentin nojalla tekemään valvontamittausta koskevaan päätökseen. Momenttia täsmennettäisiin lainsäädännön muuttumisen vuoksi siten, että maininta lääninoikeudesta muutoksenhakutahona korvattaisiin hallinto-oikeudella.

37 f §. Voimassa olevien säännösten mukaan maa- ja metsätalousministeriö vastaa puutavaranmittauslain toimeenpanosta. Puutavaran viralliset mittaajat ovat ministeriön virkamiehiä. Puutavaranmittauslain operatiiviset toimeenpanotehtävät, mukaan lukien valvontamittauksen toimeenpano, on tarkoitus siirtää maa- ja metsätalousministeriöltä Metsäntutkimuslaitokselle.

Pykälän mukaan tehdasmittaajan olisi ennen tehdasmittauksen aloittamista tehtävä Metsäntutkimuslaitokselle mittauspaikkakohtainen ilmoitus, josta ilmenee tehdasmittaajan nimi, yhteystiedot ja mittauspaikka, mittauspaikalla käytettävä mittausmenetelmä ja mittalaite, mittauksen aloittamisajankohta sekä edellä mainituissa seikoissa tapahtuneet muutokset. Säännös vastaa voimassa olevaa pykälää siten muutettuna, että ilmoitus tehtäisiin maa- ja metsätalousministeriön sijasta Metsäntutkimuslaitokselle.

37 g §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan asiasisältöä muuttamatta selvennettäväksi siten, että asianomaisen ministeriön sijasta mainittaisiin maa- ja metsätalousministeriö toimivaltaisena viranomaisena antamaan tarkempia ohjeita ja määräyksiä valvontamittauksen toimittamisesta.

41 §. Pykälää täsmennettäisiin lainsäädännön muuttumisen vuoksi siten, että maininnat lääninoikeudesta korvattaisiin hallinto-oikeudella. Lisäksi pykälän 2 momentissa säädettäisiin metsäkeskuksen tehtäväksi ilmoittaa hallinto-oikeudelle tehdystä valituksesta Metsäntutkimuslaitokselle.

43 §. Lain täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuuluisi edelleen maa- ja metsätalousministeriölle. Koska viralliset mittaajat eivät enää toimisi metsäkeskuksesta käsin, vaan he olisivat Metsäntutkimuslaitoksen virkamiehiä, ehdotetaan, että tutkimuslaitoksen tulisi ohjata virallisten mittaajien ja mittauslautakuntien toiminnan käytännön järjestelyjä.

44 §. Voimassa olevan säännöksen mukaan valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, jonka puitteissa metsäkeskus, josta käsin virallinen mittaaja toimii, maksaa mittauslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot, päivärahat ja matkakustannusten korvaukset sekä virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan ottamista apulaisista aiheutuvat kulut. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin Metsäntutkimuslaitoksen tehtäväksi maksaa edellä mainitut kulut. Tarkoitus on, että valtion talousarviossa puutavaranmittauslain täytäntöönpanoon tarvittavat varat siirretään maa- ja metsätalousministeriön toimintamenoista Metsäntutkimuslaitokselle.

47 §. Pykälässä säädetään puutavaranmittauslain toimeenpanoon liittyvästä viranomaismenettelystä. Mittauslautakunnan olisi hoitaessaan puutavaranmittauslain mukaisia tehtäviä noudatettava voimassa olevien säännösten mukaisesti soveltuvin osin hallintolainkäyttölakia. Lain mukaisissa määräaikojen laskemisissa sovellettaisiin nykyisten säännösten mukaisesti säädettyjen määräaikain laskemisesta annettua lakia (150/1930) ja tiedoksiannoissa tiedoksiannosta hallintoasioissa annettua lakia (232/1966). Virallisen mittaajan olisi voimassa olevien säännösten mukaisesti noudatettava valvontamittaukseen liittyvissä tehtävissä soveltuvin osin hallintomenettelylain (598/1982) säännöksiä.

Pykälässä ei enää säädettäisi metsäkeskukselle velvollisuutta noudattaa puutavaranmittauslain mukaisissa tehtävissä hallintomenettelylakia, koska tämä velvollisuus on sille asetettu metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain (1474/1995) 8 §:ssä.

Voimaantulosäännös. Valtioneuvosto on 15 päivänä toukokuuta 1998 antanut periaatepäätöksen henkilöstön aseman järjestämisestä valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteissa. Sen mukaan viraston lakatessa ja sen tehtävien siirtyessä toiselle valtion virastolle sisällytetään asianomaiseen organisaatiomuutoslakiin säännös, jonka mukaan virka- ja työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy tämän viraston palvelukseen. Erityinen säännös on tarpeen, koska valtion virkamieslain (750/1994) mukaan täytettynä oleva virka saadaan siirtää organisaatiosta toiseen vain asianomaisen virkamiehen suostumuksella. Ehdotettu säännös on tämän periaatteen mukainen. Maa- ja metsätalousministeriön kolme virallisen mittaajan virkaa ja näihin virkoihin nimitetyt henkilöt siirtyvät lain voimaan tullessa Metsäntutkimuksen viroiksi ja virkamiehiksi. Virkojen tai tehtävien siirtämiseen ei tarvittaisi virkamiehen suostumusta.

Voimaantulosäännöksellä järjestettäisiin myös vireillä olevien hallintoasioiden käsittely. Ne maa- ja metsätalousministeriössä vireillä olevat asiat, jotka tämän lain tai muun lain tai lain nojalla annettavan asetuksen nojalla kuuluisivat Metsäntutkimuslaitoksen tehtäviin, siirtyisivät Metsäntutkimuslaitoksen käsiteltäviksi.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki puutavaranmittauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/1991) 3 §:n 1 momentin 9 kohta, 5 ja 24 §, 32 §:n 1 momentti, 37 e §:n 1 momentti, 37 f §, 37 g §:n 1 momentti sekä 41, 43, 44 ja 47 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 9 kohta, 5 ja 24 §, 32 §:n 1 momentti, 37 e §:n 1 momentti, 37 f §, 37 g §:n 1 momentti sekä 43, 44 ja 47 § laissa 159/1997 ja 41 § osaksi mainitussa laissa, seuraavasti:

3 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


9) työnantajalla sekä työsopimuslain (55/2001) mukaista työnantajaa että sellaista urakanantajaa, joka suorittaa urakoitsijalle korvauksen urakan kohteena olevan puutavaraerän määrän perusteella; ja


5 §

Maa- ja metsätalousministeriö määrää virallisten mittaajien toimintapiirit (mittaajapiirit). Ministeriö asettaa tarvittavan määrän mittauslautakuntia ja määrää niiden toimintapiirit.

24 §

Virallista mittausta pyydetään kirjallisesti tai suullisesti siltä metsäkeskukselta, jonka toimialueella mitattava puutavara sijaitsee tai jonka toimialueelta tehdasmitattava puutavara on hakattu. Suullisesta pyynnöstä on metsäkeskuksen annettava asianosaiselle todistus, josta ilmenee, milloin pyyntö on vastaanotettu. Metsäkeskuksen on viivytyksettä ilmoitettava virallisen mittauksen suorittamista koskevasta pyynnöstä Metsäntutkimuslaitokselle sekä toiselle asianosaiselle.

32 §

Virallisen mittaajan suorittamaan mittaustoimitukseen tyytymättömän asianosaisen on viiden päivän kuluessa siitä, kun tämä on saanut tiedon virallisen mittaajan päätöksestä, pyydettävä 24 §:ssä tarkoitetulta metsäkeskukselta asian saattamista mittauslautakunnan ratkaistavaksi. Pyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Suullisesta pyynnöstä on metsäkeskuksen annettava asianosaiselle todistus, josta ilmenee, milloin pyyntö on vastaanotettu. Metsäkeskuksen on ilmoitettava pyynnöstä Metsäntutkimuslaitokselle.


37 e §

Mittauslautakunnan 37 b §:n 3 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä valvontamittaus on suoritettu. Muutoksenhakuun sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


37 f §

Tehdasmittaajan on ennen tehdasmittauksen aloittamista tehtävä Metsäntutkimuslaitokselle mittauspaikkakohtainen ilmoitus, josta ilmenee:

1) tehdasmittaajan nimi, yhteystiedot ja mittauspaikka;

2) mittauspaikalla käytettävä mittausmenetelmä ja mittalaite; ja

3) mittauksen aloittamisajankohta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa seikoissa tapahtuneista muutoksista tehdasmittaajan on tehtävä ilmoitus Metsäntutkimuslaitokselle.

37 g

Maa- ja metsätalousministeriö voi puutavaranmittauksen neuvottelukuntaa kuultuaan antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä valvontamittauksen toimittamisesta.


41 §

Asianosainen, joka on tyytymätön virallisen mittaajan päätökseen vain toimitusmaksua koskevalta osin, voi hakea siihen valittamalla muutosta 30 päivän kuluessa asiaa koskevan mittaustodistuksen tiedoksi saamisesta lukien siltä hallinto-oikeudelta, jonka alueella virallinen mittaus on kokonaan tai pääosin toimitettu. Vastaavasti voidaan hakea muutosta mittauslautakunnan päätökseen toimitusmaksun osalta. Hallinto-oikeuden asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Asianosaisen on viimeistään muutoksenhakuajan päättymispäivänä toimitettava hallinto-oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä 24 §:ssä tarkoitetulle metsäkeskukselle. Metsäkeskuksen on viipymättä lähetettävä muutoksenhakukirjelmä liitteineen, asian käsittelystä kertyneet asiakirjat ja asianomaisen virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan asian johdosta antama lausunto hallinto-oikeudelle sekä ilmoitettava valituksesta Metsäntutkimuslaitokselle.

Muutoksenhaussa on soveltuvien osin noudatettava, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

43 §

Tämän lain täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä on ohjata virallisten mittaajien ja mittauslautakuntien toiminnan käytännön järjestelyä.

44 §

Metsäntutkimuslaitos maksaa mittauslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot, päivärahat ja matkakustannusten korvaukset sekä virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan ottamista apulaisista aiheutuvat kulut.

47 §

Mittauslautakunnan on hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä noudatettava soveltuvin osin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Tämän lain mukaisissa määräaikojen laskemisissa sovelletaan säädettyjen määräaikain laskemisesta annettua lakia (150/1930) ja tiedoksiannoissa tiedoksiannosta hallintoasioissa annettua lakia (232/1966).

Virallisen mittaajan on 4 a luvun mukaisissa tehtävissä noudatettava soveltuvin osin, mitä hallintomenettelylaissa (598/1982) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain voimaan tullessa siirtyvät Metsäntutkimuslaitoksen käsiteltäviksi ne maa- ja metsätalousministeriössä vireillä olevat asiat, jotka tämän lain tai muun lain tai lain nojalla annettavan asetuksen nojalla kuuluvat Metsäntutkimuslaitoksen tehtäviin.

Maa- ja metsätalousministeriön virallisten mittaajien virat ja näihin virkoihin nimitetyt henkilöt siirtyvät tämän lain tullessa voimaan Metsäntutkimuslaitoksen viroiksi ja virkamiehiksi. Virallisten mittaajien virkojen siirtymiseen ei tarvita asianomaisten virkamiesten suostumusta.


Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.