HE 189/2001

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n, kansanterveyslain 49 §:n ja erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista säädetään asetuksella. Asetus on niin sanottu omaperäinen asetus, jonka antaminen on perustunut kumottuun hallitusmuotoon, eikä sen antamiseen ole nykyisessä lainsäädännössä valtuutusta. Tämän vuoksi on tarpeen, kun otetaan huomioon uuden perustuslain säännökset, säätää lailla valtuus, jonka nojalla korvauksista voidaan jatkossa säätää valtioneuvoston asetuksella.

Esityksessä ehdotetaan valtuutussäännös otettavaksi kuolemansyyn selvittämisestä annettuun lakiin, kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin. Valtuutussäännösten antamisen jälkeen oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta tulevasta korvauksesta annetun asetuksen korvaussummat on tarkoitus muuttaa euromääräisiksi.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset
1.1. Laki kuolemansyyn selvittämisestä

Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 17 §:n mukaan tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi perustuslain 80 §:stä johtuva tekninen tarkistus siten, että tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

Kuolemansyyn selvittämisen yhteydessä tehdään usein oikeuslääkeopillisia tutkimuksia. Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista säädetään oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta tulevasta korvauksesta annetussa asetuksessa (689/1956). Asetus koskee paitsi kuolleille myös eläville ihmisille suoritettavia oikeuslääkeopillisia tutkimuksia. Mainittu asetus on niin sanottu omaperäinen asetus, toisin sanoen sen johtolauseessa ei viitata asetuksenantovaltuuteen, vaan asetus on perustunut kumotun hallitusmuodon 28 §:ään. Tämän vuoksi on tarpeen, kun otetaan huomioon perustuslain 80 §:n säännökset, ottaa kuolemansyyn selvittämisestä annettuun lakiin nimenomainen valtuutussäännös, jonka nojalla vastaavista asioista voidaan jatkossa säätää valtioneuvoston asetuksella.

1.2. Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki

Kansanterveyslain (66/1972) 49 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kansanterveystyöhön kuuluvan mielenterveystyön tarkemmasta sisällöstä ja järjestämisestä sekä lain täytäntöönpanosta. Palvelujen yhdenvertaisemman saatavuuden edistämiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi antaa säännöksiä siitä, mitkä ovat tutkimuksen ja hoitoon pääsyn enimmäisajat mielenterveyspalveluissa.

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 59 §:ssä on vastaavat säännökset. Niiden mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä mielenterveystyön tarkemmasta sisällöstä ja järjestämisestä sekä lain täytäntöönpanosta. Palvelujen yhdenvertaisemman saatavuuden edistämiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi antaa säännöksiä siitä, mitkä ovat tutkimukseen ja hoitoon pääsyn enimmäisajat mielenterveyspalveluissa.

Terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidon toimintayksiköissä suoritetaan eläviin ihmisiin kohdistuvia oikeuslääkeopillisia tutkimuksia. Tämän vuoksi kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin on tarpeen ottaa perustuslaissa edellytetty valtuutussäännös. Kansanterveyslain 49 §:n 1 momenttiin sekä erikoissairaanhoitolain 59 §:n 1 momenttiin lisättäisiin nimenomainen valtuutussäännös, jonka mukaan oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia eikä muitakaan taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä.

4. Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetaan valtioneuvoston asetuksella. Ehdotettujen lakien vahvistamisen jälkeen oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta tulevasta korvauksesta annetussa asetuksessa olevat korvaussummat on tarkoitus muuttaa euromääräisiksi.

5. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

6. Säätämisjärjestys

Esityksessä ehdotetaan lakeihin otettavaksi perustuslain vaatimusten mukaisesti valtuutus alemmantasoisten säädösten antamiseen.

Sen vuoksi katsotaan, että esitykseen sisältyvät lait voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (459/1973) 17 § seuraavasti:

17 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


2.

Laki kansanterveyslain 49 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 49 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1219/2000, seuraavasti:

49 §

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kansanterveystyöhön kuuluvan mielenterveystyön tarkemmasta sisällöstä ja järjestämisestä sekä tämän lain täytäntöönpanosta. Palvelujen yhdenvertaisemman saatavuuden edistämiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa säännöksiä myös siitä, mitkä ovat tutkimukseen ja hoitoon pääsyn enimmäisajat mielenterveyspalveluissa. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella säädetään oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


3.

Laki erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 59 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1220/2000, seuraavasti:

59 §

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä mielenterveystyön tarkemmasta sisällöstä ja järjestämisestä sekä tämän lain täytäntöönpanosta. Palvelujen yhdenvertaisemman saatavuuden edistämiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa säännöksiä myös siitä, mitkä ovat tutkimukseen ja hoitoon pääsyn enimmäisajat mielenterveyspalveluissa. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella säädetään oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.