HE 148/2001

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettua lakia siten, että Finnvera Oyj:lle maksettava alueellinen korkotuki ja erityiskorkotuki voitaisiin maksaa yhtiölle samana vuonna kuin yhtiö hyvittää sen asiakkaalle. Voimassa olevan lain mukaan korkotukea maksetaan vasta seuraavana kalenterivuotena sen kalenterivuoden jälkeen, jona yhtiö on hyvittänyt korkotuen asiakkaalleen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Valtioneuvosto on valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain (445/1998) 8 §:n nojalla antanut Finnvera Oyj:lle sitoumuksen alueellisen korkotuen ja erityiskorkotuen maksamisesta. Edellä mainitun pykälän mukaista alueellista korkotukea myönnetään suuruudeltaan alueellisesti porrastettuna ja erityiskorkotukea elinkeinopoliittisista syistä annettavista luotoista.

Alueellinen korkotuki ja erityiskorkotuki ovat lain 8 §:n mukaan suoraan luotonsaajille siirrettävää tukea. Finnvera Oyj toimii tuen välittäjänä ja siirtää korkotuen täysimääräisenä luotonsaajan hyväksi.

Voimassa olevan lain 8 §:n 2 momentin mukaan valtio maksaa Finnvera Oyj:lle korkotukea siirrettäväksi edelleen luotonsaajille vuotta myöhemmin kuin Finnvera Oyj on hyvittänyt korkotuen asiakkaalle. Säännöksen mukaan alueellisen korkotuen ja erityiskorkotuen perusteena on luottokanta, joka muodostuu yhtiön vuosittain myöntämistä 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista luotoista. Korkotuen perusteena oleva luottokanta määritellään vuosittain vuoden lopussa. Luottokannan määrittely tapahtuu käytännössä siten, että Finnvera Oyj:n tilintarkastaja vahvistaa vuoden alussa edellisen vuoden päättyessä olevan alueelliseen ja erityiskorkotukeen oikeuttavan luottokannan.

Voimassa olevan lain mukainen korkotuen maksamista koskeva menettely aiheuttaa ensinnäkin taloudellista haittaa Finnvera Oyj:lle lisäkustannuksien muodossa yhtiön joutuessa rahoittamaan korkotuen osuuden vuodeksi. Toiseksi menettely aiheuttaa hallinnollista haittaa kauppa- ja teollisuusministeriölle Euroopan yhteisön rakennerahastojen rahoituksen maksamisessa Finnvera Oyj:lle, jonka myöntämiin lainoihin kohdistetaan Euroopan aluekehitysrahastosta maksettavaa tukea korkotukena. Näin siksi, että Euroopan aluekehitysrahastosta maksettava tuki maksetaan maksuperusteen synnyttyä vuosikohtaisesti, eikä vuoden viiveellä. Poikkeuksen tekeminen Finnvera Oyj:n kohdalla tässä suhteessa olisi hallinnollisesti erittäin raskasta ja kaikin puolin epätarkoituksenmukaista.

Esityksessä ehdotetaan, että lakia muutettaisiin siten, että valtio maksaisi korkotuen Finnvera Oyj:lle samana vuonna kuin yhtiö hyvittää sen asiakkaalle. Samalla luovuttaisiin myös tarpeettomasta luottokanta -termin käyttämisestä. Korkotuen maksamisen aikaistaminen ei sinänsä lisäisi valtion menoja. Korkotuki maksettaisiin yhtiölle vuotta nykyistä aikaisemmin, minkä vuoksi siirtymäaikana korkotuen määrä tulee olemaan aluksi aiemmin arvioitua suurempi ja siirtymäkauden loppuvaiheessa aiemmin arvioitua pienempi. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että muutoslain suunniteltuna ensimmäisenä soveltamisvuotena eli vuonna 2002 Finnvera Oyj:lle maksettaisiin korkotukea sen vuonna 2001 tai sitä ennen myöntämille luotoille ja muutoslain mukaisesti myös vuonna 2002 myöntämille luotoille.

Ennen vuotta 2002 myönnetyille luotoille tulevina vuosina maksettava korkotuki on tarkoitus maksaa edelleen nykyisin voimassa olevan lain mukaisesti vuotta myöhemmin kuin Finnvera Oyj on hyvittänyt korkotuen asiakkaalle. Muutoslain mukaisesti samana vuonna korkotuki maksettaisiin Finnvera Oyj:lle vuonna 2002 ja sen jälkeen myöntämistä luotoista.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Korkotuen maksamisen aikaistaminen muuttaisi korkotuen määrän jakautumista eri vuosille, mutta se ei kokonaisuutena lisäisi korkotuen määrää. Korkotuki maksettaisiin yhtiölle vuotta nykyistä aikaisemmin, minkä vuoksi yksittäisinä vuosina korkotuen määrä tulee muuttumaan aikaisemmin arvioidusta. Muutoslain voimaantulon jälkeisinä noin seitsemänä vuonna korkotuen määrä olisi aiemmin arvioitua suurempi, minkä jälkeen korkotuen määrä olisi aiemmin arvioitua pienempi.

Muutoksella olisi vaikutuksia korkotuen määrään ensimmäisen kerran vuonna 2002. Muutos lisäisi valtion menoja aikaisemmin arvioiduista noin 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2002 ja noin 3,9 miljoonaa euroa vuonna 2003, jonka jälkeen vaikutus pienenisi. Menovaikutus tasaantuisi noin seitsemän vuoden ajanjaksolla. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2002 esitetään korkotuen mitoituksessa otettavaksi huomioon korkotuen maksamisen aikaistamisesta johtuva korkotuen määrän lisäys.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä yhteistyössä Finnvera Oyj:n kanssa.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Korkotuen maksamisen aikaistamista koskevaa muutosta sovellettaisiin 1 päivästä tammikuuta 2002. Muutos koskisi siten luottoja, jotka on myönnetty vuonna 2002 tai sen jälkeen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain (445/1998) 8 §:n 2 momentti seuraavasti:

8 §
Valtion sitoumukset

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun korkotuen perusteena ovat ne luotot, jotka on myönnetty valtion talousarviossa määrätyn myöntämisvaltuuden rajoissa. Valtion talousarviossa päätetään vuosittain yhtiön kunakin vuonna myöntämän sellaisen rahoituksen enimmäismäärä, jolle myöntämisvuotena ja sitä seuraavina vuosina maksetaan korkotukea. Valtioneuvoston korkotukea koskeva sitoumus voi olla määräaikainen.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.


Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.