HE 133/2001

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia siten, että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttö lain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin olisi mahdollista myös vuonna 2002.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2002 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kuntien kulttuuritoiminnasta annettua lakia (728/1992) on väliaikaisesti muutettu siten, että lain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin on voitu käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja vuosina 1993―2001. Tällöin veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttöä tieteen, taiteen, urheilun sekä liikunta- ja nuorisokasvatustyön tukemiseen on voitu vastaavasti supistaa.

Valtiontaloudellisista syistä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen joudutaan edelleen pääosin käyttämään veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (1681/1992) voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin voidaan käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja myös vuonna 2002.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Valtion vuoden 2002 talousarvioesityksessä on momentin 29.90.52, Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen, selvitysosassa osoitettu 5 993 000 euron määräraha käytettäväksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin kuntien kulttuuritoimintaan. Tällöin momentin 29.90.33, Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan, määrärahaa on voitu vähentää vastaavalla summalla.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1681/1992) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on laissa 928/2000, seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2002.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.


Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Suvi Lind‚n

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.