HE 101/2000

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2001 veroasteikkolaiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2001 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi ja progressiiviseksi varallisuusveroasteikoksi sekä yhteisön varallisuusveroprosentiksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2001 alusta.


PERUSTELUT

1. Ehdotetut muutokset

Tuloverolain (1535/92) 124 §:n 4 momentin ja varallisuusverolain (1537/92) 39 §:n 1 momentin mukaan kultakin vuodelta toimitettavassa verotuksessa sovellettavista veroasteikoista säädetään erikseen. Eriytetyssä tuloverojärjestelmässä progressiivinen tuloveroasteikko koskee ainoastaan luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien saamaa ansiotuloa.

Hallitus ehdottaa tuloverotuksen keventämistä 6 400 miljoonalla markalla vuonna 2001. Valtaosa tästä kevennyksestä toteutettaisiin valtion tuloveroasteikkoon tehtävinä kevennyksinä. Erityisesti matalilla palkka- ja yrittäjätulojen tasoilla kevennyksiä on toteutettu myös tulonhankkimisvähennystä ja kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä muuttamalla siten kuin valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen liittyvässä tuloverolain muuttamista koskevassa esityksessä tarkemmin ehdotetaan. Edellä mainitun lisäksi tullaan lieventämään eläkkeensaajien verotusta vuonna 2001 alentamalla eläketulon korotettua sairausvakuutusmaksua 0,3 pennillä, minkä kyseisen maksun tuottoa pienentävä vaikutus on vuositasolla noin 180 miljoonaa markkaa.

Esityksessä ehdotetaan verovuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaksi progressiivista tuloveroasteikkoa, jota on kuluvana vuonna sovellettavaan asteikkoon verrattuna lievennetty poistamalla kokonaan asteikon alin tuloluokka sekä korottamalla asteikon muiden luokkien tulorajoja ja alentamalla kaikkia muita marginaaliveroprosentteja 1 prosenttiyksiköllä paitsi ylintä puolella prosenttiyksiköllä. Varallisuusveroasteikko ja yhteisön varallisuusveroprosentti ehdotetaan pidettäviksi ennallaan.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotetun tuloveroasteikon lievennyksen arvioidaan vähentävän luonnollisten henkilöiden valtion tuloveron tuottoa vuodelta 2001 noin 5 500 miljoonalla markalla kuluvan vuoden veroperusteiden mukaiseen tuottoon verrattuna.

Seuraaviin taulukkoihin on koottu vuoden 2001 tuloveroperusteisiin tässä esityksessä ja tuloverolain muuttamista koskevassa esityksessä tehtyjen muutosehdotusten yhteisvaikutukset eri tulotasoilla olevien palkansaajien sekä eläkkeensaajien veroihin ja veroasteisiin. Taulukon luvuissa on mukana valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, vakuutetun sairausvakuutusmaksu sekä palkansaajilla työntekijän eläkevakuutusmaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu.

Vuoden 2001 tuloveroperusteisiin ehdotettujen muutosten vaikutus palkansaajan tuloveroasteeseen ja tuloveroihin eri tulotasoilla

Tuloveroaste, % Verojen muutos

Palkkatulot, mk/v Vuonna 2000 Vuonna 2001 Muutos %-yks. mk/v prosenttia

20 000 16,1 12,6 -3,5 -699 -21,7

30 000 18,5 15,2 -3,3 -995 -18,0

40 000 19,7 16,4 -3,2 -1 290 -16,4

50 000 20,4 18,4 -2,0 -983 -9,7

60 000 21,5 20,2 -1,4 -827 -6,4

70 000 22,8 21,4 -1,5 -1 019 -6,4

80 000 24,7 23,1 -1,7 -1 336 -6,7

90 000 26,5 24,8 -1,7 -1 488 -6,2

100 000 28,2 26,5 -1,7 -1 696 -6,0

120 000 30,8 29,2 -1,6 -1 885 -5,1

140 000 33,3 31,7 -1,7 -2 330 -5,0

160 000 35,3 33,8 -1,6 -2 521 -4,5

180 000 36,9 35,4 -1,5 -2 709 -4,1

200 000 38,4 36,7 -1,6 -3 275 -4,3

250 000 41,7 40,2 -1,5 -3 748 -3,6

300 000 43,9 42,5 -1,4 -4 218 -3,2

Vuoden 2001 tuloveroperusteisiin ehdotettujen muutosten vaikutus eläkkeensaajan tuloveroasteeseen ja tuloveroihin eri tulotasoilla

Tuloveroaste, % Verojen muutos

Eläketulot, mk/v Vuonna 2000 Vuonna 2001 Muutos %-yks. mk/v prosenttia

40 000 0,0 0,0 0,0 0 0,0

50 000 8,1 8,0 -0,1 -55 -1,4

60 000 15,4 14,1 -1,3 -777 -8,4

70 000 21,0 19,0 -2,0 -1 374 -9,4

80 000 24,9 23,0 -1,9 -1 525 -7,6

90 000 27,9 25,9 -2,0 -1 830 -7,3

100 000 29,3 27,3 -2,0 -1 960 -6,7

120 000 31,6 29,5 -2,1 -2 460 -6,5

140 000 33,8 31,9 -1,9 -2 720 -5,7

160 000 35,5 33,6 -1,9 -2 980 -5,2

180 000 36,9 35,0 -1,9 -3 360 -5,1

200 000 38,5 36,6 -1,9 -3 860 -5,0

250 000 41,4 39,6 -1,8 -4 510 -4,4

300 000 43,4 41,7 -1,7 -5 160 -4,0

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Lakia sovellettaisiin vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Vuoden 2001 veroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero ja varallisuusverolain (1537/1992) perusteella valtiolle suoritettava varallisuusvero tässä laissa olevien veroasteikkojen ja veroprosenttien mukaan.

2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Verotettava Vero alarajan Vero alarajan ylittävästä

ansiotulo mk kohdalla mk tulon osasta, %

66 000-85 000 50 14

85 000-117 000 2 710 18

117 000-184 000 8 470 24

184 000-325 000 24 550 30

325 000- 66 850 37

3 §

Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:

Verotettava Vero alarajan Vero alarajan ylittävästä

varallisuus mk kohdalla mk varallisuuden osasta, %

1 100 000 - 500 0,9

4 §

Yhteisön varallisuusveroprosentti on 1.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.


Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.