HE 97/2000

Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansainvälisen työjärjestön työtilastoja koskevan yleissopimuksen nro 160 11 artiklaa koskevan varauman peruuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksen tarkoituksena on Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työtilastoja koskevan, vuonna 1985 hyväksytyn yleissopimuksen nro 160 11 artiklaa koskevan varauman peruuttaminen. Varauma tehtiin sopimuksen ratifioinnin yhteydessä vuonna 1987, koska työvoimakustannuksia ei tuolloin Suomessa tilastoitu sopimuksen edellyttämällä tavalla eikä niiden laadinnan aloittamista lähitulevaisuudessa pidetty todennäköisenä. Tilastoinnin kehittymisestä johtuen varauma on käynyt tarpeettomaksi ja esityksessä ehdotetaan sen peruuttamista.

Varauman peruuttaminen tulee voimaan silloin, kun se on rekisteröity Kansainvälisessä työtoimistossa.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

ILO:n työtilastoja koskeva yleissopimus nro 160 tuli Suomessa voimaan vuonna 1988. Sopimusta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 78/1986 vp) todettiin, että sopimuksessa tarkoitettuja tilastoja laativat Suomessa useat eri viranomaiset ja että artikloiden 7, 8, 9, 10, 12, 13 ja 15 tarkoittamat tilastot laatii Tilastokeskus. Edelleen esityksessä todetaan, ettei Suomessa laadita tilastoja sopimuksen 11 artiklassa mainituista työvoimakustannustilastoista, josta johtuen ratifioinnin yhteydessä tehtiin 11 artiklaa koskeva varauma sopimuksen 16 artiklan edellyttämällä tavalla.

Sittemmin työvoimakustannustilastointi on kehittynyt. Ensimmäinen kattava tilasto kuntasektorin työvoimakustannuksista laadittiin vuodelta 1990 yhdessä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. Vuodesta 1996 yksityisen sektorin työvoimakustannustilastointi siirrettiin Tilastokeskuksen tehtäväksi ja niiden kattavuutta parannettiin.

Vuoden 1996 jälkeen tilastot laaditaan joka neljäs vuosi EU:n neuvoston asetuksen (EY) nro 530/1999 mukaisesti kuitenkin niin, että myös julkinen sektori kuuluu Suomessa tilastoinnin piiriin. Seuraava työvoimakustannustilasto laaditaan vuodelta 2000.

Tilastokeskus on todennut, että työvoimakustannustilastointi on Suomessa kehittynyt niin, ettei varaumaa enää tarvita ja pyytänyt työministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin varauman peruuttamiseksi.

2. Esityksen vaikutukset

Varauman peruuttaminen merkitsee sitä, että Suomi hyväksyy yleissopimuksen nro 160 velvoitteet kaikilta osin. EU:n asetuksien mukaisesti laaditut työvoimakustannustilastot täyttävät yleissopimuksen nro 160 11 artiklan mukaiset työvoimakustannustilaston kriteerit.

Esityksestä ei aiheudu merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Varauman peruuttamista 8 päivänä maaliskuuta 2000 käsitellyt Suomen ILO-neuvottelukunnan sopimusjaosto esitti varauman peruuttamista Suomen ILO-neuvottelukunnalle, joka hyväksyi asian kokouksessaan 13 päivänä maaliskuuta 2000.

4. Voimaantulo

Yleissopimuksen nro 160 16 artiklan mukaan sopimuksen velvoitteet voidaan hyväksyä kaikilta osin tai eri tilastoryhmien osalta artikloittain. Jokainen sopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi myöhemmin ilmoittaa Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle hyväksyvänsä yleissopimuksen velvoitteet sellaisen II osan tilastoja koskevan artiklan osalta, joita ei ole mainittu jäsenen jo suorittaman ratifioinnin yhteydessä. Näiden ilmoitusten ratifiointi on voimassa niiden toimittamispäivästä lukien. Näin ollen varauman peruuttaminen tulee voimaan silloin, kun se on rekisteröity Kansainvälisessä työtoimistossa.

5. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien yleissopimusten ja suositusten eduskuntakäsittely

Työtilastoja koskeva Kansainvälisen työjärjestön yleissopimus nro 160 on Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 19 artiklan edellyttämällä tavalla käsitelty ja hyväksytty eduskunnassa (EV - HE 78/1986 vp). Hyväksymiseen sisältyi 11 artiklaa koskeva varauma. Tästä johtuen varauman peruuttaminen tulee vastaavalla tavalla saattaa eduskunnan käsiteltäväksi.

Yleissopimuksen nro 160 11 artiklaa koskeva varauma koskee tilastojen laatimista eikä varauman peruuttaminen aiheuta toimia, jotka olisivat ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa tai jotka edellyttävät lainsäädäntötoimia.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi Genevessä pidetyssä kansainvälisessä työkonferenssissa 25 päivänä kesäkuuta 1985 hyväksytyn Kansainvälisen työjärjestön työtilastoja koskevan yleissopimuksen nro 160 (SopS 18/1988) 11 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisen.

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Filatov

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.