HE 367/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 82 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että huippu-urheilijan olympiavalmennustaan varten saama urheilijastipendi olisi verosta vapaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettaisiin vuosilta 1995―1998 toimitettavissa verotuksissa.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Valtioneuvosto teki 21 päivänä joulukuuta 1994 periaatepäätöksen, jonka mukaan menestyksen takaamiseksi Atlantan ja Naganon olympiakisoissa 30 mitaliehdokkaan joukolle myönnetään kullekin 60 000 markan suuruinen vuotuinen urheilijastipendi harjoittelua ja valmentautumista varten. Stipendin mallina on tarkoitus käyttää taiteilijoiden apurahajärjestelmää.

Suoraa taloudellista tukea on tarkoitus maksaa myös mitaliehdokkaiden henkilökohtaisille ja ammattivalmentajille, mutta veronalaisena.

Tukijärjestelmä perustuu opetusministeriölle syksyllä 1994 luovutettuun Huippu-urheilu 2 000 strategiaan ja siinä esille tuotuun tarpeeseen uusien toimintamallien luomisesta huippu-urheilun myönteisen kehityksen turvaamiseksi. Suomen Olympiakomitean tekemän ehdotuksen tavoitteena on, että stipendin saajiksi valitut urheilijat voisivat täysipainoisesti vailla taloudellisia huolia harjoitella tuleviin olympialaisiin. Valmentajien määräraha porrastetaan vastuun, ammattitaidon ja tulosten perusteella tarveharkintaisesti.

Tässä esityksessä ehdotetaan, että valtioneuvoston periaatepäätöksessä tarkoitetut, urheilijoille maksetut stipendit säädettäisiin koko määrältään verosta vapaiksi. Asiaa koskeva säännös lisättäisiin tuloverolain 82 §:n 1 momentin uudeksi 4 kohdaksi.

2. Esityksen vaikutukset

Yhteensä 30 mitaliehdokkaan stipendikulut ovat 1 800 000 markkaa. Tuloveron tuoton kannalta määrän verovapaudella ei ole olennaista merkitystä. Valmentajille maksettava määrä on runsaat kolme miljoonaa markkaa. Valmentajamäärärahan verokohtelua ei ehdoteta muutettavaksi.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan valtionavustus myönnetään veikkausvoittovaroista. Uuden tukijärjestelmän ensimmäinen vaihe kestää vuoteen 1998, jolloin arvioidaan ohjelman toteutumista. Ohjelmaa on tarkoitus jatkaa aina vuoteen 2002.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriön vero-osastolla.

4. Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettaisiin vuosilta 1995―1998 toimitettavissa verotuksissa. Jos ohjelmaa jatketaan, verokohtelusta annetaan tarvittaessa uusi esitys.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki tuloverolain 82 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 82 §:n 1 momentin 3 kohta, sekä

lisätään mainittuun momenttiin uusi 4 kohta, seuraavasti:

82 §
Stipendi, apuraha ja tunnustuspalkinto

Veronalaista tuloa ei ole:

3) valtion 2 kohdassa tarkoitetusta taikka muusta ansiokkaasta toiminnasta ennen tammikuun 1 päivää 1984 myöntämä eläke tai tällaiseen eläkkeeseen liittyvä perhe-eläke;

4) liikuntalain (984/79) 21 §:n nojalla valtion varoista opetusministeriön nimeämälle huippu-urheilijalle maksettava valmennus- ja harjoitteluapuraha.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Lakia sovelletaan vuosilta 1995―1998 toimitettavissa verotuksissa.


Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.