HE 51/1993

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annettua lakia siten, että lisenssivirastolle säädetyt tehtävät siirretään kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Esitys liittyy valtion vuoden 1993 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:ssä (506/92) valtuutetaan lisenssivirasto antamaan vientivalvontaan liittyviä yksityiskohtaisia määräyksiä sekä vaatimaan lisenssin hakijalta valvonnan edellyttämiä selvityksiä.

Tuontilisensioinnin purkamisen vuoksi lisenssiviraston tehtävät tulevat vähentymään siinä määrin, ettei niiden hoitaminen erillisessä virastossa ole enää tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi valtion vuoden 1993 kolmannessa lisätalousarviossa ehdotetaan, että lisenssivirasto lakkautetaan ja jäljelle jäävät, lähinnä vientivalvontaan liittyvät, tehtävät siirretään kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosaston hoidettaviksi.

Esitys liittyy laajempaan vientivalvonnan lupahallinnon organisointiin. Tarkoituksena on, että kaikki keskeisimmät vientivalvontaan liittyvät luvat ja todistukset, puolustustarvikkeita lukuun ottamatta, myönnettäisiin kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Edellä olevan vuoksi ehdotetaan, että maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:ää muutetaan siten, että lisenssivirastolle lainkohdassa säädetyt tehtävät siirretään kauppa- ja teollisuusministeriölle.

2. Esityksen vaikutukset
2.1. Taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole huomattavia valtion- tai kunnallistaloudellisia vaikutuksia.

2.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset

Vientivalvontaan liittyviä asioita lisenssivirastossa hoitavat henkilöt siirtyisivät vastaaviin tehtäviin kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosastolle perustettavaan lisensiointiyksikköön. Uudelleenorganisointi ehdotetussa muodossa ei vaatisi uusia henkilöresursseja.

3. Asian valmistelu

Asia on ollut esillä vientivalvontatyöryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina ulkoasiainministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, puolustusministeriö, tullihallitus, lisenssivirasto ja suojelupoliisi. Työryhmän 31 päivänä joulukuuta 1992 ulkoasiainministeriölle luovuttamassa loppuraportissa ja siitä saaduissa lausunnoissa on puollettu nyt ehdotettua muutosta. Esityksen valmistelun yhteydessä on kuultu lisenssivirastoa.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 1993 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

6. Tarkemmat säännökset ja määräykset

Lain johdosta on tarpeen muuttaa maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annettua asetusta (1301/89) ja eräiden tavaroiden viennin edellyttämistä vientilisensseistä annettua asetusta (888/92) sekä eräitä lisenssivirastoa koskevia alemmanasteisia määräyksiä. Lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriön tulee ryhtyä ehdotuksen edellyttämiin teknisiin järjestelyihin.

7. Säätämisjärjestys

Koska ehdotuksessa on kysymys toimivallan siirtämisestä saman hallinnonalan ylemmälle viranomaiselle, ei ehdotusta tarvinne käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 3 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (506/92), seuraavasti:

3 a §

Kauppa- ja teollisuuministeriö voi antaa yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, miltä osin 1 momentissa säädetyllä tavalla asetuksessa mainitut tuoteryhmät kuuluvat samassa momentissa tarkoitettujen rajoitusten piiriin. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi velvoittaa lisenssin hakijan antamaan selvityksen tavaran tai palvelun lopullisesta käyttäjästä. Selvityksenä pidetään viennin lopullisessa määrämaassa annettua asianmukaista todistusta (loppukäyttäjätodistus).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.


Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.